Chính sách pháp luật mới

Chính phủ ban hành Nghị định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông

10/08/2022 09:31 SA

 Ngày 26/7/2022, Chính phủ ban hành Nghị định 48/2022/NĐ-CP về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Việc ban hành Nghị định mới nhằm mục đích sửa đổi, bổ sung Nghị định số 17/2017/NĐ-CP đảm bảo phù hợp với thực tiễn quản lý và các quy định của văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành.
Để hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Thông tin và Truyền thông theo quy định của pháp luật chuyên ngành thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ, khắc phục một số bất cập của các quy định trong Nghị định số 17/2017/NĐ-CP và đáp ứng yêu cầu thực tế, việc thay thế Nghị định này là cần thiết để tạo cơ sở pháp lý cho việc thực thi nhiệm vụ quản lý nhà nước của Bộ.
Theo đó, cơ cấu tổ chức của Bộ gồm 26 đơn vị (thay vì 28 đơn vị theo quy định trước đây). Cụ thể, 20 đơn vị giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý Nhà nước như Vụ Bưu chính; Vụ Khoa học và Công nghệ; Vụ Kế hoạch - Tài chính; Vụ Kinh tế số và Xã hội số; Vụ Hợp tác quốc tế; Vụ Pháp chế; Vụ Tổ chức cán bộ; Thanh tra Bộ; Văn phòng Bộ; Cục Báo chí; Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử.
Các Cục Xuất bản, In và Phát hành; Cục Thông tin cơ sở; Cục Thông tin đối ngoại; Cục Viễn thông; Cục Tần số vô tuyến điện; Cục Chuyển đổi số quốc gia; Cục An toàn thông tin; Cục Công nghiệp công nghệ thông tin và Truyền thông; Cục Bưu điện Trung ương cũng thuộc 20 đơn vị thực hiện chức năng quản lý Nhà nước của Bộ.
Bên cạnh đó, Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông; Trung tâm Thông tin; Báo Vietnamnet; Tạp chí Thông tin và Truyền thông; Học viện Công nghệ bưu chính, viễn thông; Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông là 6 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ.
Bộ thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về báo chí; xuất bản, in, phát hành; phát thanh và truyền hình; thông tin điện tử; thông tấn; thông tin đối ngoại; thông tin cơ sở; bưu chính; viễn thông; tần số vô tuyến điện; công nghiệp công nghệ thông tin; ứng dụng công nghệ thông tin; an toàn thông tin mạng; giao dịch điện tử; chuyển đổi số quốc gia…
Nghị định có hiệu lực từ ngày 26/7/2022.

Phạm Quang Hòa