Chính sách pháp luật mới

Thông tư 09/2022/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn thực hiện hỗ trợ máy tính bảng và dịch vụ viễn thông công ích để sử dụng máy tính bảng thuộc Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025

13/07/2022 15:59 CH

 Ngày 30/6/2022, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư 09/2022/TT-BTTTT về việc hướng dẫn thực hiện hỗ trợ máy tính bảng và dịch vụ viễn thông công ích để sử dụng máy tính bảng thuộc Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025.

Theo đó, nguyên tắc thực hiện hỗ trợ máy tính bảng như sau: Đối tượng được hỗ trợ chỉ được hỗ trợ một lần và một máy tính bảng; Đảm bảo đúng đối tượng và theo thứ tự ưu tiên được hỗ trợ trong phạm vi số lượng máy tính bảng thuộc Chương trình; Không trùng lặp về đối tượng được hỗ trợ của Chương trình đối với đối tượng được hỗ trợ từ nguồn khác của Chương trình “Sóng và máy tính cho em”; Đảm bảo công khai, dân chủ tại cơ sở trong việc đề xuất đối tượng cụ thể được nhận hỗ trợ.
Đối với hỗ trợ dịch vụ viễn thông công ích, chất lượng dịch vụ truy nhập Internet để sử dụng máy tính bảng đảm bảo yêu cầu phục vụ học tập của học sinh. Mức hỗ trợ sử dụng dịch vụ truy nhập Internet để sử dụng máy tính bảng được quy định phù hợp với đặc điểm của từng dịch vụ.
Bên cạnh đó, đối tượng hỗ trợ máy tính bảng là hộ nghèo, hộ cận nghèo đáp ứng các điều kiện sau: Có thành viên của hộ gia đình là học sinh phổ thông; Có nhu cầu nhận hỗ trợ máy tính bảng thuộc Chương trình; Chưa được nhận hỗ trợ máy tính (máy tính để bàn, máy tính xách tay, máy tính bảng) phục vụ học tập của học sinh từ các nguồn khác thuộc Chương trình “Sóng và máy tính cho em”.
Thông tư có hiệu lực từ ngày ký.

Phạm Quang Hòa