Chính sách pháp luật mới

Ban hành Thông tư số 32/2022/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư số 273/2016/TT-BTC

21/06/2022 17:51 CH

 Ngày 09/6/2022, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 32/2022/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 273/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, miễn, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí quyền hoạt động viễn thông và lệ phí cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông và giấy phép nghiệp vụ viễn thông.

Theo đó, tổ chức thu phí, lệ phí thu được theo tháng, quyết toán năm theo quy định tại Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quảng lý thuế; tổ chức thu phí, lệ phí thực hiện nộp 100% số tiền lệ phí và số tiền phí thu được theo tỷ lệ quy định tại Thông tư này vào ngân sách Nhà nước theo chương, tiểu mục của mục lục ngân sách Nhà nước. Theo quy định cũ, tổ chức thu phí, lệ phí thực hiện kê khai phí, lệ phí thu được theo tháng, quyết toán năm theo hướng dẫn tại Thông tư số 156/2013/TT-BTC và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP.
Bên cạnh đó, đơn vị được Bộ Thông tin và Truyền thông giao thực hiện thu phí phải nộp 100% tiền phí thu được vào ngân sách Nhà nước. Nguồn cung cấp dịch vụ, thu phí do ngân sách Nhà nước bố trí trong dự toán của tổ chức thu theo chế độ, định mức chi ngân sách Nhà nước theo quy định của pháp luật.
Trường hợp đơn vị này thuộc diện được khoản chi phí hoạt động từ nguồn thu phí theo quy định tại Khoản 1 Điều 4 Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23/8/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phí và lệ phí thì được trích để lại 4% số tiền phí thu được để chi cho hoạt động cung cấp dịch vụ, thu phí và nộp 96% vào ngân sách Nhà nước.
Thông tư có hiệu lực từ ngày 01 tháng 8 năm 2022.

https://baocaotaichinh.vn/thu-vien/thong-tu-32-2022-tt-btc-sua-doi--bo-sung-thong-tu-273-2016-tt-btc-2108502745-34954