Chính sách pháp luật mới

Thông tư số 32/2021/TT-BTTTT hướng dẫn thực hiện xuất bản phẩm sử dụng ngân sách nhà nước

14/03/2022 10:28 SA

 Ngày 15 tháng 7 năm 2018, Bộ trưởng Bộ TT&TT ký ban hành thông tư số 07/2018/TT-BTTTT hướng dẫn thực hiện đặt hàng xuất bản phẩm sử dụng ngân sách nhà nước  trong hoạt động xuất bản để triển khai Nghị định số 130/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ về sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích. Thông tư 07/2018/TT-BTTTT đã giúp cho hoạt động xuất bản có giải pháp trong quá trình triển khai các sản phẩm, dịch vụ đặc thù lĩnh vực tư tưởng sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước được hiệu quả, thiết thực. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay, Thông tư 07 vẫn chưa cập nhật, đáp ứng được yêu cầu thực tế công tác quản lý nhà nước về hoạt động tài chính trong lĩnh vực xuất bản như: xuất bản, phát hành xuất bản điện tử; giao nhiệm vụ, đặt hàng xuất bản phảm theo quy định của Nghị định số 32/2019/NĐ-CP thay thế Nghị định số 130/2013/NĐ-CP; quy định thực hiện các Đề án của Chính phủ. 

Chính vì vậy, Bộ trưởng Bộ TT&TT đã ký ban hành Thông tư số 32/2021/TT-BTTTT ngày 31/12/2021 thay thế cho thông tư 07/2018/TT-BTTTT; thông tư 32/2021/TT-BTTTT bao gồm: 05 Chương, 15 điều với nhiều quy định cụ thể trong quá trình thực hiện đặt hàng xuất bản phẩm sử dụng ngân sách nhà nước  như sau:
-         Quy định cụ thể về đề tài xuất bản phẩm sử dụng NSNN gồm: xuất bản phẩm về lý luận, chính trị; xuất bản phẩm cần phổ biến rộng rãi nhằm phục vụ nhiệm vụ chính trị, xã hội trọng yếu (tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chủ quyền quốc gia, an ninh, quốc phòng; văn hóa - xã hội, văn học - nghệ thuật; khoa học - công nghệ; kinh tế, nông nghiệp, nông thôn; phòng, chống dịch bệnh, thiên tai, hiểm họa, phục vụ cộng đồng); xuất bản phẩm phục vụ nhiệm vụ thông tin đối ngoại; xuất bản phẩm phục vụ thiếu niên, nhi đồng; đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, miền núi, biên giới, hải đảo, người khiếm thị và các nhiệm vụ trọng yếu khác.    
-         Quy định về điều kiện Nhà xuất bản phải có tôn chỉ, mục đích, chức năng, nhiệm vụ phù hợp để thực hiện xuất bản phẩm sử dụng NSNN thì mới đủ điều kiện để được giao nhiệm vụ, đặt hàng thực hiện xuất bản phẩm sử dụng NSNN đối với nhà xuất bản.
-         Về quy cách, chất lượng xuất bản phẩm: Đối với xuất bản phẩm in, xuất bản phẩm thuộc phạm vi quản lý của các bộ, ngành, cơ quan trung ương thực hiện theo tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng đối với xuất bản phẩm sử dụng NSNN do các bộ, ngành, cơ quan trung ương ban hành.
-         Xuất bản phẩm thuộc phạm vi quản ý của địa phương thực hiện theo tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng đối với xuất bản phẩm sử dụng NSNN do UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định, phù hợp với quy định tại khoản 2 Điều 26 Nghị định số 32/2019/NĐ-CP và pháp luật về xuất bản.
-         Đối với xuất bản phẩm thực hiện theo chương trình, đề án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và giao Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì được thực hiện theo tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng đối với xuất bản phẩm sử dụng NSNN do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành phù hợp với pháp luật về xuất bản.
-         Quy định rõ về phương thức thực hiện, trách nhiệm của các cơ quan trong thực hiện chương trình, đề án sử dụng ngân sách Trung ương đồng thời quy định trách nhiệm cụ thể của cơ quan chủ quản nhà xuất bản để thực hiện xuất bản phẩm thuộc Chương trình, Đề án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; kiểm tra, giám sát việc thực hiện xuất bản phẩm thuộc Chương trình, Đề án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đối với nhà xuất bản trực thuộc.
Thông tư 32/2021/TT-BTTTT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18 tháng 02 năm 2022.

Nguyễn Thị Đàm Liên - Vụ Pháp chế