Chính sách, pháp luật

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH CHỈ THỊ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG THỰC HIỆN ĐỀ ÁN ĐƯA NỘI DUNG QUYỀN CON NGƯỜI VÀO CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC TRONG HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN

09/03/2022 09:14 SA

 Ngày 21/12/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 34/CT-TTg về việc tăng cường thực hiện Đề án đưa nội dung quyền con người vào Chương trình giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân (Sau đây gọi tắt là Chỉ thị số 34).

Trong thời gian qua, thực hiện Quyết định số 1309/QĐ -TTg ngày 05 tháng 9 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đưa nội dung quyền con người vào chương trình giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cùng với các bộ, cơ quan liên quan đã triển khai một số nhiệm vụ mà Thủ tướng Chính phủ giao như: tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học về nội dung và phương pháp giáo dục quyền con người; biên soạn tài liệu, giáo trình; tập huấn đội ngũ giảng viên, giáo viên để thực hiện lồng ghép nội dung quyền con người vào các chương trình giáo dục, đào tạo. Kết quả bước đầu triển khai Đề án đã góp phần nâng cao nhận thức xã hội về tầm quan trọng của giáo dục quyền con người, đặc biệt là đối với đội ngũ cán bộ, quản lý, cũng như các nhà giáo, học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục, đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc tổ chức triển khai Đề án còn có hạn chế như: việc biên soạn tài liệu, giáo trình về quyền con người còn chậm; công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về quyền con người cho đội ngũ chuyên gia, cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên, giảng viên chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu đặt ra; chất lượng, hiệu quả hoạt động giáo dục quyền con người chưa cao; việc hợp tác quốc tế trong nghiên cứu, giáo dục quyền con người còn gặp nhiều khó khăn.
Do đó, tại Chỉ thị 34 Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu thực hiện các nội dung cụ thể để tiếp tục đẩy mạnh giáo dục quyền con người phù hợp với từng cấp học, trình độ đào tạo trong hệ thống giáo dục quốc dân trong tình hình mới. Các yêu cầu này được đặt ra đối với các Bộ, ngành, ủy ban nhân dân các cấp. Ngoài ra, Thủ tướng Chính phủ cũng đưa ra nhiệm vụ cụ thể cho Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Tài chính, Bộ Ngoại giao, Bộ Thông tin và Truyền thông, Ban Chỉ đạo Nhân quyền của Chính phủ.
Trong đó, Bộ Thông tin và Truyền thông được yêu cầu thực hiện 02 nội dung:
(1) Tổ chức các khóa đào tạo kiến thức về quyền con người cho các tổng biên tập, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí trong toàn quốc.
(2) Chỉ đạo các cơ quan báo chí, các phương tiện thông tin đại chúng tiếp tục tuyên truyền sâu rộng ý nghĩa, tầm quan trọng của việc đưa nội dung quyền con người vào chương trình giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân.
Trong thời gian tới, Bộ Thông tin và Truyền thông tiếp tục thực hiện các nội dung của Đề án nhằm tăng cường hiệu quả thông tin, tuyên truyền, góp phần nâng cao nhận thức cán bộ, công chức về tầm quan trọng của giáo dục quyền con người.

Nguyễn Thu Trang - Vụ Pháp chế