Chính sách pháp luật mới

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số 28/2021/TT-BTTTT ngày 31/12/2021 về việc Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị đầu cuối mạng thông tin di động 5G lai ghép - Phần truy nhập vô tuyến”

10/02/2022 16:59 CH

 Nhằm mục tiêu là vừa phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, vừa hình thành các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam có năng lực đi ra toàn cầu, ngày 03 tháng 6 năm 2020 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 749/QĐ-TTg Phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”, trong đó nhiệm vụ, giải pháp tạo nền móng chuyển đổi số về phát triển hạ tầng số có yêu cầu quy hoạch lại băng tần, phát triển hạ tầng mạng di động 5G; nâng cấp mạng di động 4G; sớm thương mại hóa mạng di động 5G; triển khai các giải pháp để phổ cập điện thoại di động thông minh tại Việt Nam; xây dựng quy định và lộ trình yêu cầu tích hợp công nghệ 4G, 5G đối với các sản phẩm điện thoại di động và các thiết bị Internet vạn vật (IoT) được sản xuất và nhập khẩu để lưu thông trên thị trường trong nước.

          Với những ưu điểm vượt trội so với các mạng 3G, 4G hiện có thì mạng 5G sẽ có vai trò quyết định đến chiến lược chuyển đổi số tại Việt Nam.
          Trên nhu cầu đó, nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật về các yêu cầu kỹ thuật nhằm phát triển mạng 5G, Bộ Thông tin và Truyền thông đã và đang xây dựng các văn bản hướng dẫn có liên quan. Trong đó, ngày 31/12/2022, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư  số 28/2021/TT-BTTTTT Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị đầu cuối mạng thông tin di động 5G lai ghép - Phần truy nhập vô tuyến”. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 07 năm 2022 và có các nội dung chính như sau:
          - Về phạm vi điều chỉnh: Quy chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật phần truy nhập vô tuyến đối với các thiết bị đầu cuối thông tin di động 5G lai ghép hoạt động trên toàn bộ hoặc một trong các bộ kết hợp băng tần quy định tại Bảng 1 và tuân thủ quy định về quản lý, sử dụng tần số vô tuyến điện tại Việt Nam.
          - Về đối tượng áp dụng: Thông tư này áp dụng cho các đối tượng là các tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài có hoạt động sản xuất, kinh doanh các thiết bị thuộc phạm vi điều chỉnh của quy chuẩn này trên lãnh thổ Việt Nam.
          - Về quy định kỹ thuật: Dự thảo QCVN quy định: Yêu cầu đối với máy phát (Công suất đầu ra cực đại; Công suất đầu ra cực tiểu; Phát xạ phổ đầu ra); Yêu cầu đối với máy thu (Độ nhạy tham chiếu; Độ chọn lọc kênh lân cận; Đặc tính chặn; Đáp ứng giả; Đặc tính xuyên điều chế; Phát xạ giả) và Phương pháp đo.
          - Về phương thức quản lý và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân:  Các tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm thực hiện các quy định về chứng nhận và công bố hợp quy các thiết bị thuộc phạm vi của Quy chuẩn này và chịu sự kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước theo các quy định hiện hành.
          - Về tổ chức thực hiện: Dự thảo QCVN quy định trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức triển khai quản lý là Cục Viễn thông, Cục Tần số vô tuyền điện và các Sở Thông tin và Truyền thông.

Vụ Pháp chế