Chính sách pháp luật mới

Ban hành Thông tư số 17/2021/TT-BTTTT ngày 30/11/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 11/2015/TT-BTTTT ngày 05/5/2015 quy định Chuẩn kỹ năng nhân lực công nghệ thông tin chuyên nghiệp

02/12/2021 08:48 SA

 Ngày 30/11/2021, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành quy định Chuẩn kỹ năng nhân lực công nghệ thông tin chuyên nghiệp, trong đó xác định các ngành đào tạo về công nghệ thông tin bao gồm: Khoa học máy tính, Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu, Kỹ thuật phần mềm, Hệ thống thông tin, Kỹ thuật máy tính, Công nghệ kỹ thuật máy tính, Công nghệ thông tin, An toàn thông tin, Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính, Thiết kế mạch điện tử trên máy tính, Truyền thông và mạng máy tính, Điện tử máy tính, Công nghệ truyền thông, Sư phạm Tin học, Tin học ứng dụng, Tin học viễn thông ứng dụng, Xử lý dữ liệu, Lập trình máy tính, Quản trị mạng máy tính, Quản trị hệ thống, Toán ứng dụng, Đảm bảo toán học cho máy tính và hệ thống tính toán, Điện tử tin học và các ngành thuộc nhóm ngành Máy tính và Công nghệ thông tin theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Danh mục giáo dục đào tạo cấp IV - trình độ đại học và Danh mục ngành, nghề đào tạo cấp IV trình độ cao đẳng của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Phụ lục Yêu cầu về kiến thức, kỹ năng chuyên sâu của Chuẩn kỹ năng An toàn thông tin bao gồm:
(i)                Mã tham chiếu
(ii)             Mã kiến thức
(iii)           Kiến thức
(iv)           Mã kỹ năng
(v)             Kỹ năng
Các yêu cầu này được áp dung đối với:
(i)                Yêu cầu, kiến thức, kỹ năng chuyên sâu của kỹ năng quản lý rủi ro;
(ii)             Yêu cầu, kiến thức, kỹ năng chuyên sâu của kỹ năng ứng cứu sự cố;
(iii)           Yêu cầu, kiến thức, kỹ năng chuyên sâu của kỹ năng kiểm tra, đánh giá điểm yếu;
(iv)           Yêu cầu, kiến thức, kỹ năng chuyên sâu của kỹ năng giám sát an toàn thông tin;
(v)             Yêu cầu, kiến thức, kỹ năng chuyên sâu của kỹ năng an toàn hạ tầng thông tin;
(vi)           Yêu cầu, kiến thức, kỹ năng chuyên sâu của kỹ năng điều tra số;
(vii)        Yêu cầu, kiến thức, kỹ năng chuyên sâu của kỹ năng đánh giá, an toàn phần mềm
(viii)      Yêu cầu, kiến thức, kỹ năng chuyên sâu của kỹ năng kiến trúc an toàn thông tin;
(ix)           Yêu cầu, kiến thức, kỹ năng chuyên sâu của kỹ năng triển khai an toàn hệ thống thông tin;
(x)             Yêu cầu, kiến thức, kỹ năng chuyên sâu của kỹ năng vận hành an toàn hệ thống thông tin;
(xi)           Yêu cầu, kiến thức, kỹ năng chuyên sâu của kỹ năng phân tích/cảnh báo sớm;
Trên đây là những điểm chính của thông tư sửa đổi, được áp dụng kể từ ngày 01/6/2022.