Pháp điển

DANH MỤC CÁC VĂN BẢN ĐÃ ĐƯỢC THU THẬP ĐỂ PHÁP ĐIỂN ĐỐI VỚI ĐỀ MỤC GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ

18/11/2021 08:41 SA

 Thực hiện kế hoạch số 370/KH-BTTTT ngày 09/02/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đối với 04 đề mục: Giao dịch điện tử, Viễn thông, Công nghệ thông tin và Bưu chính. Theo đó, Vụ Pháp chế đã tham mưu, trình Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông danh mục các văn bản được thu thập để pháp điển đối với đề mục giao dịch điện tử. Danh mục sau đây đã được lấy ý kiến góp ý của các bộ, ngành. Trên cơ sở công văn số 4140/TB-HĐTĐ ngày 09/11/2021 của Hội đồng thẩm định thông báo kết luận của Hội đồng thẩm định đối với kết quả pháp điển các đề mục Công nghệ thông tin và Giao dịch điện tử. Cụ thể:

 
I. CÁC VĂN BẢN THUỘC NỘI DUNG CỦA ĐỀ MỤC
 
STT
Văn bản thuộc nội dung của đề mục
Cơ quan thực hiện pháp điển
văn bản
Ký hiệu văn bản trong đề mục
1.                   
Luật 51/2005/QH11 Giao dịch điện tử
Bộ Thông tin và Truyền thông
LQ
2.                   
Nghị định 35/2007/NĐ-CP Về giao dịch điện tử trong hoạt động ngân hàng
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
NĐ.1
3.                   
Nghị định 166/2016/NĐ-CP Quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
NĐ.2
Nghị định 140/2018/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
4.                   
Nghị định 130/2018/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành Luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số
Bộ Thông tin và Truyền thông
NĐ.3
5.                   
Nghị định 165/2018/NĐ-CP Về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính
Bộ Tài chính
NĐ.4
6.                   
Nghị định 45/2020/NĐ-CP Về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử
Văn phòng Chính phủ
NĐ.5
7.                   
Quyết định 28/2018/QĐ-TTg Về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước
Văn phòng Chính phủ
QĐ.1
8.                   
Thông tư 17/2014/TT-BTTTT Quy định chế độ báo cáo về hoạt động chứng thực chữ ký số
Bộ Thông tin và Truyền thông
TT.1
9.                   
Thông tư 06/2015/TT-BTTTT Quy định Danh mục tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số
Bộ Thông tin và Truyền thông
TT.2
10.               
Thông tư 28/2015/TT-NHNN Quy định về việc quản lý, sử dụng chữ ký số, chứng thư số và dịch vụ chứng thực chữ ký số của Ngân hàng Nhà nước
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
TT.3
Thông tư 10/2020/TT-NHNN Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2015/TT-NHNN ngày 18/12/2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về việc quản lý, sử dụng chữ ký số, chứng thư số và dịch vụ chứng thực chữ ký số của Ngân hàng Nhà nước
11.               
Thông tư 133/2017/TT-BTC Quy định về giao dịch điện tử trong hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước
Bộ Tài chính
TT.4
12.               
Thông tư 41/2017/TT-BTTTT Quy định sử dụng chữ ký số cho văn bản điện tử trong cơ quan nhà nước
Bộ Thông tin và Truyền thông
TT.5
13.               
Thông tư 48/2017/TT-BYT Quy định trích chuyển dữ liệu điện tử trong quản lý và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế
Bộ Y tế
TT.6
14.               
Thông tư 04/2019/TT-BTTTT Quy định về việc liên thông giữa tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số quốc gia và tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ
Bộ Thông tin và Truyền thông
TT.7
15.               
Thông tư 185/2019/TT-BQP Hướng dẫn việc cung cấp, quản lý, sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ
Bộ Quốc phòng
TT.8
16.               
Thông tư 16/2019/TT-BTTTT quy định Danh mục tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số theo mô hình ký số trên thiết bị di động và ký số từ xa
Bộ Thông tin và Truyền thông
TT.9
17.               
Thông tư 22/2020/TT-BTTTT Quy định về yêu cầu kỹ thuật đối với phần mềm ký số, phần mềm kiểm tra chữ ký số
Bộ Thông tin và Truyền thông
TT.10
18.               
Thông tư 31/2020/TT-BTTTT Ban hành Quy chế chứng thực của Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số quốc gia
Bộ Thông tin và Truyền thông
TT.11
 
II. VĂN BẢN CÓ NỘI DUNG LIÊN QUAN
 
STT
Văn bản có nội dung liên quan
1.
Luật 67/2006/QH11 Công nghệ thông tin
2.
Luật 25/2008/QH12 Bảo hiểm y tế
3.
Luật 46/2010/QH12 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
4.
Luật 47/2010/QH12 Các tổ chức tín dụng
5.
Luật 15/2012/QH13 Xử lý vi phạm hành chính
6.
Luật 83/2015/QH13 Ngân sách nhà nước
7.
Luật 86/2015/QH13 An toàn thông tin mạng
8.
Luật 88/2015/QH13 Kế toán
9.
Luật 97/2015/QH13 Phí và lệ phí
10.
Bộ luật 100/2015/QH13 Hình sự
11.
Luật 24/2018/QH14 An ninh mạng
12.
Luật 29/2018/QH14 Luật Bảo vệ bí mật nhà nước
13.
Luật 44/2019/QH14 Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia
14.
Luật 59/2020/QH14 doanh nghiệp
15.
Nghị định 64/2007/NĐ-CP Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước
16.
Nghị định 08/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan
Nghị định 59/2018/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan
17.
Nghị định 85/2016/NĐ-CP Về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ
18.
Nghị định 25/2017/NĐ-CP Về báo cáo tài chính nhà nước
19.
Nghị định 61/2018/NĐ-CP Về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
20.
Nghị định 15/2020/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dich điện tử
21.
Nghị định 98/2020/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
22.
Thông tư 38/2015/TT-BTC Quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu
23.
Thông tư 184/2015/TT-BTC Quy định thủ tục về kê khai, bảo lãnh tiền thuế, thu nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt, tiền phí, lệ phí, các khoản thu khác, đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh và phương tiện xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh
24.
Thông tư 84/2016/TT-BTC Hướng dẫn thủ tục thu nộp ngân sách nhà đối với các khoản thuế và thu nội địa
25.
Thông tư 328/2016/TT-BTC Hướng dẫn thu và quản lý các khoản thu ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước
26.
Thông tư 13/2017/TT-BTC Quy định quản lý thu, chi bằng tiền mặt qua hệ thống Kho bạc Nhà nước
27.
Thông tư 77/2017/TT-BTC Hướng dẫn Chế độ kế toán Ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước