Pháp điển

DANH MỤC CÁC VĂN BẢN THU THẬP ĐỂ PHÁP ĐIỂN ĐỐI VỚI ĐỀ MỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

18/11/2021 08:39 SA

 Thực hiện kế hoạch số 370/KH-BTTTT ngày 09/02/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đối với 04 đề mục: Giao dịch điện tử, Viễn thông, Công nghệ thông tin và Bưu chính. Theo đó, Vụ Pháp chế đã tham mưu, trình Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông danh mục các văn bản được thu thập để pháp điển đối với đề mục công nghệ thông tin. Danh mục sau đây đã được lấy ý kiến góp ý của các bộ, ngành. Trên cơ sở công văn số 4140/TB-HĐTĐ ngày 09/11/2021 của Hội đồng thẩm định thông báo kết luận của Hội đồng thẩm định đối với kết quả pháp điển các đề mục Công nghệ thông tin và Giao dịch điện tử. Cụ thể:

 
I. CÁC VĂN BẢN THUỘC NỘI DUNG CỦA ĐỀ MỤC
 
STT
Văn bản thuộc nội dung của đề mục
Cơ quan thực hiện pháp điển
văn bản
Ký hiệu văn bản trong đề mục
1.                   
Luật 67/2006/QH11 Công nghệ thông tin
 
LQ
Luật 21/2017/QH14 quy hoạch
 
2.                   
Nghị định 64/2007/NĐ-CP Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước
 
NĐ.1
3.                   
Nghị định 71/2007/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Công nghệ thông tin về công nghiệp công nghệ thông tin
 
NĐ.2
4.                   
Nghị định 43/2011/NĐ-CP Quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước
Bộ Thông tin và Truyền thông
NĐ.3
5.                   
Nghị định 72/2013/NĐ-CP Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng
Bộ Thông tin và Truyền thông
NĐ.4
Nghị định 27/2018/NĐ-CP Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng
 
Nghị định 150/2018/NĐ-CP Sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính trong lĩnh vực thông tin và truyền thông
 
6.                   
Nghị định 154/2013/NĐ-CP Quy định về khu công nghiệp thông tin tập trung
Bộ Thông tin và Truyền thông
NĐ.5
7.                   
Nghị định 73/2017/NĐ-CP Về thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường
Bộ Tài nguyên và Môi trường
NĐ.6
8.                   
Nghị định 61/2018/NĐ-CP Về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
Văn phòng Chính phủ
NĐ.7
9.                   
Nghị định 73/2019/NĐ-CP Quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước
Bộ Thông tin và Truyền thông
NĐ.8
Nghị định 40/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công
 
10.               
Nghị định 47/2020/NĐ-CP Quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước
Bộ Thông tin và Truyền thông
NĐ.9
11.               
Nghị định 91/2020/NĐ-CP Chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác
Bộ Thông tin và Truyền thông
NĐ.10
12.               
Nghị định 43/2021/NĐ-CP QUY ĐỊNH CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ BẢO HIỂM
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
NĐ.11
13.               
Quyết định 20/2020/QĐ-TTg Về mã định danh điện tử của các cơ quan, tổ chức phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành, địa phương
Bộ Thông tin và Truyền thông
QĐ.1
14.               
Thông tư 12/2010/TT-BTTTT Quy định việc cập nhật thông tin dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về các dự án ứng dụng công nghệ thông tin
Bộ Thông tin và Truyền thông
TT.1
15.               
Thông tư 23/2010/TT-BTTTT Quy định về cung cấp thông tin trên Trang Thông tin điện tử về năng lực quản lý, đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin
Bộ Thông tin và Truyền thông
TT.2
16.               
Thông tư 25/2010/TT-BTTTT Quy định việc thu thập, sử dụng, chia sẻ, đảm bảo an toàn và bảo vệ thông tin cá nhân trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước
Bộ Thông tin và Truyền thông
TT.3
17.               
Thông tư 02/2011/TT-BTTTT Quy định nội dung giải quyết sự cố trong quá trình thực hiện đầu tư, bảo hành, vận hành các dự án ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước
Bộ Thông tin và Truyền thông
TT.4
18.               
Thông tư 24/2011/TT-BTTTT Quy định việc tạo lập, sử dụng và lưu trữ dữ liệu đặc tả trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước
Bộ Thông tin và Truyền thông
TT.5
19.               
Thông tư 30/2011/TT-BTTTT Quy định về chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin về truyền thông
Bộ Thông tin và Truyền thông
TT.6
Thông tư 15/2018/TT-BTTTT Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 30/2011/TT-BTTTT ngày 31 tháng 10 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông
 
Thông tư 10/2020/TT-BTTTT Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 30/2011/TT-BTTTT ngày 31 tháng 10 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông
 
20.               
Thông tư liên tịch 19/2012/TTLT-BTC-BKH&ĐT-BTTTT Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước
Bộ Tài chính
TL.1
21.               
Thông tư liên tịch 07/2012/TTLT-BTTTT-BVHTTDL Quy định trách nhiệm của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trung gian trong việc bảo hộ quyền tác giả và quyền liên quan trên môi trường mạng Internet và mạng viễn thông
Bộ Thông tin và Truyền thông
TL.2
22.               
Thông tư 194/2012/TT-BTC Hướng dẫn mức chi tạo lập thông tin điện tử nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước
Bộ Tài chính
TT.7
23.               
Thông tư 03/2013/TT-BTTTT Quy định áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đối với trung tâm dữ liệu
Bộ Thông tin và Truyền thông
TT.8
24.               
Thông tư 06/2013/TT-BTTTT Quy định chế độ báo cáo định kỳ về tình hình ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước
Bộ Thông tin và Truyền thông
TT.9
25.               
Thông tư 09/2013/TT-BTTTT Ban hành Danh mục sản phẩm phần mềm và cứng, điện tử
Bộ Thông tin và Truyền thông
TT.10
26.               
Thông tư 03/2014/TT-BTTTT Quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.
Bộ Thông tin và Truyền thông
TT.11
27.               
Thông tư 09/2014/TT-BTTTT Quy định chi tiết về hoạt động quản lý, cung cấp, sử dụng thông tin trên trang thông tin điện tử và mạng xã hội
Bộ Thông tin và Truyền thông
TT.12
28.               
Thông tư 110/2014/TT-BQP Ban hành Quy chế quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ internet trong Quân đội nhân dân Việt Nam
Bộ Quốc phòng
TT.13
29.               
Thông tư 20/2014/TT-BTTTT Quy định về các sản phẩm phần mềm nguồn mở được ưu tiên mua sắm, sử dụng trong cơ quan, tổ chức nhà nước
Bộ Thông tin và Truyền thông
TT.14
30.               
Thông tư 24/2014/TT-BTTTT Quy định chi tiết về hoạt động quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng
Bộ Thông tin và Truyền thông
TT.15
31.               
Thông tư 53/2014/TT-BYT Quy định điều kiện hoạt động y tế trên môi trường mạng
Bộ Y tế
TT.16
32.               
Thông tư 25/2014/TT-BTTTT Quy định về triển khai các hệ thống thông tin có quy mô và phạm vi từ Trung ương đến địa phương
Bộ Thông tin và Truyền thông
TT.17
33.               
Thông tư 11/2015/TT-BTTTT Quy định chuẩn kỹ năng nhân lực công nghệ thông tin chuyên nghiệp
Bộ Thông tin và Truyền thông
TT.18
34.               
Thông tư 31/2015/TT-BTTTT Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ đối với hoạt động xuất, nhập khẩu sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng
Bộ Thông tin và Truyền thông
TT.19
35.               
Thông tư 05/2016/TT-BCT Quy định về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến của Bộ Công Thương
Bộ Công Thương
TT.20
36.               
Thông tư 17/2016/TT-BTTTT Quy định chi tiết về quy trình, thủ tục đăng ký cung cấp dịch vụ nội dung thông tin trên mạng viễn thông di động
Bộ Thông tin và Truyền thông
TT.21
Thông tư 08/2017/TT-BTTTT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 17/2016/TT-BTTTT ngày 28 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và quy trình, thủ tục đăng ký cung cấp dịch vụ nội dung thông tin trên mạng viễn thông di động
 
37.               
Thông tư 38/2016/TT-BTTTT Quy định chi tiết về việc cung cấp thông tin công cộng qua biên giới
Bộ Thông tin và Truyền thông
TT.22
38.               
Thông tư 43/2016/TT-BTTTT Ban hành Danh mục sản phẩm nội dung thông tin số
Bộ Thông tin và Truyền thông
TT.23
39.               
Thông tư 01/2017/TT-BTTTT Ban hành danh mục sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm
Bộ Thông tin và Truyền thông
TT.24
40.               
Thông tư 02/2017/TT-BTTTT Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc thông điệp dữ liệu công dân trao đổi với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư"
Bộ Thông tin và Truyền thông
TT.25
41.               
Thông tư 13/2017/TT-BTTTT Quy định các yêu cầu kỹ thuật về kết nối các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia
Bộ Thông tin và Truyền thông
TT.26
42.               
Thông tư 32/2017/TT-BTTTT Quy định về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến và bảo đảm khả năng truy cập thuận tiện đối với trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước
Bộ Thông tin và Truyền thông
TT.27
43.               
Thông tư 39/2017/TT-BTTTT Ban hành Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước
Bộ Thông tin và Truyền thông
TT.28
44.               
Thông tư 44/2017/TT-BTTTT Quy định về việc công nhận chứng chỉ công nghệ thông tin của tổ chức nước ngoài sử dụng ở Việt Nam đáp ứng chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin
Bộ Thông tin và Truyền thông
TT.29
45.               
Thông tư 01/2018/TT-VPCP Hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
Văn phòng Chính phủ
TT.30
46.               
Thông tư 32/2018/TT-BTNMT Quy định thu thập thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường phục vụ lưu trữ, bảo quản, công bố, cung cấp và sử dụng
Bộ Tài nguyên và Môi trường
TT.31
47.               
Thông tư 23/2018/TT-BTTTT Thông tư hướng dẫn thực hiện Chương trình mục tiêu Công nghệ thông tin giai đoạn 2016-2020
Bộ Thông tin và Truyền thông
TT.32
48.               
Thông tư 22/2019/TT-BTTTT Thông tư quy định về tiêu chí chức năng, tính năng kỹ thuật của Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh
Bộ Thông tin và Truyền thông
TT.33
49.               
Thông tư 03/2020/TT-BTTTT Ban hành Thông tư quy định về lập đề cương và dự toán chi tiết đối với hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng kinh phí chi thường xuyên thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước
Bộ Thông tin và Truyền thông
TT.34
50.               
Thông tư 04/2020/TT-BTTTT Ban hành Thông tư quy định về lập và quản lý chi phí dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin
Bộ Thông tin và Truyền thông
TT.35
51.               
Thông tư 12/2020/TT-BTTTT Thông tư hướng dẫn xác định chi phí thuê dịch vụ công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước theo phương pháp tính chi phí
Bộ Thông tin và Truyền thông
TT.36
52.               
Thông tư 13/2020/TT-BTTTT Thông tư quy định việc xác định hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm đáp ứng quy trình
Bộ Thông tin và Truyền thông
TT.37
53.               
Thông tư 80/2020/TT-BCA Quy định về cung cấp thông tin đảm bảo hoạt động của Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an
Bộ Công an
TT.38
54.               
Thông tư 23/2020/TT-BTTTT Quy định các nội dung đặc thù của hợp đồng thuê dịch vụ công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước
Bộ Thông tin và Truyền thông
TT.39
55.               
Thông tư 24/2020/TT-BTTTT Ban hành Thông tư quy định về công tác triển khai, giám sát công tác triển khai và nghiệm thu dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước
Bộ Thông tin và Truyền thông
TT.40
56.               
Thông tư 26/2020/TT-BTTTT Thông tư quy định việc áp dụng tiêu chuẩn, công nghệ hỗ trợ người khuyết tật tiếp cận, sử dụng sản phẩm, dịch vụ thông tin và truyền thông
Bộ Thông tin và Truyền thông
TT.41
57.               
Thông tư 40/2020/TT-BTTTT Quy định tiêu chí xác định sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin sản xuất trong nước được ưu tiên đầu tư, thuê, mua sắm
Bộ Thông tin và Truyền thông
TT.42
 
II. VĂN BẢN CÓ NỘI DUNG LIÊN QUAN
TT
Văn bản có nội dung liên quan
1.
Luật 36/2005/QH11 Thương mại
2.
Luật 50/2005/QH11 Sở hữu trí tuệ
3.
Luật 51/2005/QH11 Giao dịch điện tử
4.
Luật 68/2006/QH11 Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật
5.
Luật 05/2007/QH12 Chất lượng sản phẩm, hàng hoá
6.
Luật 20/2008/QH12 Đa dạng sinh học
7.
Luật 25/2008/QH12 Bảo hiểm y tế
8.
Luật 40/2009/QH12 Khám bệnh, chữa bệnh
9.
Luật 41/2009/QH12 Viễn thông
10.
Luật 16/2012/QH13 Quảng cáo
11.
Luật 29/2013/QH13 Khoa học và công nghệ
12.
Luật 38/2013/QH13 Việc làm
13.
Luật 45/2013/QH13 Đất đai
14.
Luật 55/2014/QH13 Bảo vệ môi trường
15.
Luật 58/2014/QH13 Bảo hiểm xã hội
16.
Luật 82/2015/QH13 Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo
17.
Luật 84/2015/QH13 An toàn, vệ sinh lao động
18.
Luật 86/2015/QH13 An toàn thông tin mạng
19.
Luật 90/2015/QH13 Khí tượng thủy văn
20.
Bộ luật 100/2015/QH13 Hình sự
21.
Luật 07/2017/QH14 Luật chuyển giao công nghệ
22.
Luật 24/2018/QH14 An ninh mạng
23.
Luật 27/2018/QH14 Đo đạc và bản đồ
24.
Luật 29/2018/QH14 Luật Bảo vệ bí mật nhà nước
25.
Luật 61/2020/QH14 đầu tư
26.
Nghị định 25/2011/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông
27.
Nghị định 52/2013/NĐ-CP Về Thương mại điện tử
28.
Nghị định 218/2013/NĐ-CP Quy định chit tiết và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp
29.
Nghị định 85/2016/NĐ-CP Về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ
30.
Nghị định 76/2018/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ
31.
Nghị định 130/2018/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành Luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số
32.
Nghị định 15/2020/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dich điện tử
33.
Quyết định 38/2020/QĐ-TTg Ban hành Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển
34.
Thông tư 219/2009/TT-BTC Quy định một số định mức chi tiêu áp dụng cho các dự án/chương trình sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA)
Thông tư 192/2011/TT-BTC Sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 219/2009/TT-BTC ngày 19/11/2009 của Bộ Tài chính quy định một số định mức chi tiêu áp dụng cho các dự án/chương trình sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA)
35.
Thông tư 22/2014/TT-BTTTT Quy hoạch kho số viễn thông
36.
Thông tư liên tịch 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT Quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin
37.
Thông tư 03/2017/TT-BTTTT Quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị định 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ
38.
Thông tư 45/2017/TT-BTTTT Quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công nghệ thông tin
39.
Thông tư 54/2017/TT-BYT Ban hành Bộ tiêu chí ứng dụng công nghệ thông tin tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
40.
Thông tư 11/2018/TT-BTTTT Công bố chi tiết Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu kèm theo mã số HS
41.
Thông tư 46/2018/TT-BYT quy định hồ sơ bệnh án điện tử
42.
Thông tư 21/2020/TT-BTTTT quy định về việc cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với hành hóa trong lĩnh vực thông tin và truyền thông.