Pháp điển

DANH MỤC CÁC VĂN BẢN THU THẬP ĐỂ PHÁP ĐIỂN ĐỐI VỚI ĐỀ MỤC BƯU CHÍNH

18/11/2021 08:38 SA

 Thực hiện kế hoạch số 370/KH-BTTTT ngày 09/02/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đối với 04 đề mục: Giao dịch điện tử, Viễn thông, Công nghệ thông tin và Bưu chính. Theo đó, Vụ Pháp chế đã tham mưu, trình Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông danh mục các văn bản được thu thập để pháp điển đối với đề mục bưu chính. Danh mục sau đây đã được lấy ý kiến góp ý của các bộ, ngành.

Tổng số có 36 văn bản thuộc danh mục thu thập để thực hiện pháp điển và 39 văn bản thuộc danh mục văn bản có liên quan. Tuy nhiên có 11 văn bản đã pháp điển vào đề mục khác cụ thể:
1)    Pháp điển vào đề mục Xử lý vi phạm hành chính Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.
2)    Pháp điển vào đề mục Phí, lệ phí Thông tư số 25/2020/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 291/2016/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động bưu chính.
3)    Pháp điển vào đề mục Hải quan
-         Thông tư số 56/2019/TT-BCT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 49/2015/TT-BTC và Thông tư 191/2015/TT-BTC.
-         Thông tư số 56/2019/TT-BCT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 49/2015/TT-BTC và Thông tư 191/2015/TT-BTC.
-         Thông tư 49/2015/TT-BTC quy định thủ tục hải quan đối với thư, gói, kiện hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua dịch vụ bưu chính của doanh nghiệp được chỉ định.
4)    Pháp điển vào đề mục Giá
-         Thông tư số 12/2018/TT-BTTTT ngày 15/10/2018 Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định mức giá cước tối đa dịch vụ bưu chính phổ cập;
-         Thông tư số 23/2017/TT-BTTTT ngày 29/9/2017 Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định mức giá cước tối đa dịch vụ bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước ở địa phương;
-         Thông tư số 22/2017/TT-BTTTT ngày 29/9/2017Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thôngvề việc quy định mức giá cước tối đa và chính sách miễn, giảm giá cước dịch vụ nhận gửi hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính và dịch vụ chuyển trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích;
-         Thông tư số 04/2016/TT-BTTTT ngày 05/02/2016 Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định mức giá cước tối đa của dịch vụ công ích trong hoạt động phát hành báo chí.
5)    Pháp điển vào đề mục Thống kê
- Thông tư số 15/2017/TT-BTTTT ngày 23/6/2017 quy định Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Thông tin và Truyền thông;
- Thông tư số 10/2018/T-BTTTT ngày 29/6/2018 quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Thông tin và Truyền thông.