Chính sách pháp luật mới

Bộ Thông tin và truyền thông ban hành Thông tư số 18/2021/TT-BTTTT ngày 30/11/202 về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động báo in, báo điện tử

02/12/2021 08:48 SA

 Nội dung của Thông tư số 18/2021/TT-BTTTT về việc hành định mức báo in, báo điện tử gồm 03 Điều:

- Điều 2. Tổ chức thực hiện: Quy định trách nhiệm đối vớicác bộ, ngành, cơ quan Trung ương, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xem xét, quyết định áp dụng định mức cụ thể phù hợp với hoạt động của cơ quan báo chí thuộc phạm vi quản lý. Các cơ quan báo in, báo điện tử sử dụng ngân sách nhà nước cho hoạt động báo chí căn cứ đều kiện thực tế để đề xuất với cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định áp dụng định mức cụ thể. Trường hợp hoạt động báo in, báo điện tử chưa có định mức kinh tế - kỹ thuật, cơ quan báo chí sử dụng ngân sách nhà nước tổ chức xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật và đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, ban hành theo quy định hiện hành.
- Điều 3. Điều khoản thi hành: Thông tư này có hiệu lực từ ngày 20 tháng 01 năm 2022. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh về Bộ Thông tin và Truyền thông để xem xét, giải quyết.
Phần định mức ban hành kèm theo Thông tư gồm 02 phần lớn: Phần hướng dẫn chung và phần định mức kinh tế- kỹ thuật hoạt động báo in, báo điện tử. Phần định mức kinh tế- kỹ thuật hoạt động báo in, báo điện tử bao gồm 4 chương quy định vè định mức cụ thể và 01 Phụ luc về quy trình hoạt động của báo in, báo điện tử, cụ thể:
-         Chương 1: Công tác xây dựng bản thảo và biên tập bản thảo tác phẩm báo chí
-         Chương 2: Định mức công tác thiết kế, chế bản báo in
-         Chương 3: Định mức công thiết kế, chế bản, đăng tải báo điện tử
-         Chương 4: Định mức công tác in và các loại ấn phẩm báo in.
Việc ban hành định mức Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động báo in, báo điện tử nhằmkhắc phục tình trạng chưa có định mức kinh tế - kỹ thuật sản xuất tin bài trên báo in, báo điện tử, trang thông tin điện tử; để thực hiện kiến nghị của Bộ Tài chính, Kiểm toán nhà nước về định mức để đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước trong tình hình mới; để đáp ứng cho việc thực hiện chủ trương đổi mới quản lý dịch vụ sự nghiệp công sử dụng NSNN trong giai đoạn tới theo Nghị định số 32/2019/NĐ-CP của Chính phủ; nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao Bộ TTTT tại Quyết định số 1265/QĐ-TTg ngày 18/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực thông tin và truyền thông.