Pháp điển

Pháp điển đề mục công nghệ thông tin theo kế hoạch số 370/KH-BTTTT ngày 09/02/2021 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

13/12/2021 14:36 CH

 Đề mục Công nghệ thông tin gồm 63 văn bản có nội dung thuộc đề mục (thuộc thẩm quyền pháp điển của Bộ Thông tin và Truyền thông, Văn phòng Chính phủ, Bộ Công an, Bộ Công thương, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hôi, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên môi trường và Bộ Y tế) và 42 văn bản có nội dung liên quan đến đề mục.

Cấu trúc của đề mục được xác định theo cấu trúc của Luật Công nghệ thông tin số 67/2006/QH11 ngày 29/6/2006 của Quốc hội (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 ngày 24/11/2017 của Quốc hội) gồm 06 chương với 79 điều.
Riêng đối với Chương II về Ứng dụng công nghệ thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông bổ sung Mục 5. ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực tài nguyên môi trường, bao gồm nội dung thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường.
Về vị trí các điều trong kết quả pháp điển đảm bảo đúng nguyên tắc pháp điển: điều quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành được sắp xếp ngay sau điều được quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành theo thứ bậc hiệu lực pháp lý từ cao xuống thấp và theo trật tự thời gian ban hành đối với các điều của văn bản cùng hiheeuj lực. Đối với trường hợp một điều quy định chi tiết, hướng dẫn nhiều điều hoặc nhiều điều cùng áp dụng một phụ lục, biểu mẫu thì được thực hiện pháp điển và chỉ dẫn theo quy định.
Trong quá trình thực hiện pháp điển, không phát hiện các quy phạm pháp luật có nội dung mâu thuẫn, không phù hợp thực tế.
Các nội dung văn bản QPPL có liên quan thuộc đề mục công nghệ thông tin được xác định và thực hiện theo chỉ dẫn tại Nghị định số 63/2013/NĐ-CP.