Pháp điển

Pháp điển đề mục bưu chính theo kế hoạch số 370/KH-BTTTT ngày 09/02/2021 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đối với 04 đề mục: bưu chính, viễn thông, giao dịch điện tử, công nghệ thông tin.

06/12/2021 09:30 SA

Đề mục bưu chính được Bộ Thông tin và Truyền thông xác định gồm 25 văn bản có nội dung thuộc đề mục (thuộc thẩm quyền pháp điển của Bộ Thông tin và Truyền thông) và 21 văn bản có nội dung liên quan đến đề mục.

Đề mục Bưu chính có cấu trúc được xác định theo cấu trúc của Luật Bưu chính số 49/2010/QH12 ngày 17/6/2010, gồm 10 chương và 46 điều và không có sự thay đổi so với cấu trúc của Luật.
Về cơ bản, vị trí các điều trong dự thảo kết quả pháp điển của đề mục bảo đảm đúng nguyên tắc pháp điển: điều quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành được sắp xếp ngay sau điều được quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành theo thứ bậc hiệu lực pháp lý từ cao xuống thấp và theo trật tự thời gian ban hành đối với các điều của văn bản cùng hiệu lực. Đối với trường hợp một điều quy định chi tiết, hướng dẫn nhiều điều hoặc nhiều điều cùng áp dụng một phụ lục, biểu mẫu thì được thực hiện pháp điển và chỉ dẫn theo quy định.
Trong quá trình thực hiện pháp điển đề mục bưu chính chưa phát hiện các quy phạm pháp luật được pháp điển có nội dung mâu thuẫn, không phù hợp với thực tế.
Ngày 02/11/2021, Bộ Tư pháp có công văn số 3999/TB-HĐTĐ về kết luận của hội đồng thẩm định đối với kết quả pháp điển các đề mục bưu chính, viễn thông. Về cơ bản, các quy phạm pháp luật có nội dung liên quan đến các nội dung của đề mục được xác định đúng và thực hiện chỉ dẫn theo đúng quy định tại Nghị định số 63/2013//NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật.
Ngày 08/12/2021, Văn phòng Chính phủ đã có Phiếu ghi ý kiến thành viên Chính phủ về  dự thảo Nghị quyết phê duyệt kết quả pháp điển các chủ đề: Bưu chính, viễn thông; Dân sự; Giáo dục, đào tạo; Tài chính; Tài nguyên; Văn háo, thể thao, du lịch; Y tế, dược và 20 đề mục.