Chính sách, pháp luật

Một số nội dung cơ bản dự kiến đưa vào văn bản thay thế Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ quy định ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước

19/11/2021 07:27 SA

 1. Quy định về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, giải thích từ ngữ, các nguyên tắc triển khai chuyển đổi số trong hoạt động của cơ quan nhà nước, công khai, minh bạch thông tin trên môi trường số, bảo vệ dữ liệu cá nhân do cơ quan nhà nước nắm giữ trên môi trường số, bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng và bảo đảm hiệu quả, tiết kiệm

- Về phạm vi điều chỉnh: Nghị định này quy định về chuyển đổi số trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển chính phủ số.
- Về đối tượng áp dụng: Nghị định này áp dụng đối với cơ quan nhà nước bao gồm các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các cấp và các đơn vị sự nghiệp công lập, các cơ quan, tổ chức tham gia hoạt động trong chính phủ số.
- Về giải thích từ ngữ: Giải thích một số từ ngữ để thống nhất cách hiểu trong Nghị định này.
2. Điều kiện bảo đảm phát triển chính phủ số
Quy định về nguyên tắc, trách nhiệm, yêu cầu triển khai các nội dung mang tính nền tảng, tạo điều kiện thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển chính phủ số, bao gồm các nội dung chính sau:
- Xây dựng hạ tầng số (Xây dựng hạ tầng mạng; Xây dựng nền tảng điện toán đám mây chính phủ; Xây dựng hạ tầng Internet vạn vật;...);
- Phát triển dữ liệu số (Phát triển dữ liệu số quốc gia; Phát triển dữ liệu số của các bộ, ngành, địa phương; Nguyên tắc xây dựng, quản lý, khai thác, bảo vệ và duy trì cơ sở dữ liệu;...);\
 Phát triển nền tảng số (Phát triển các nền tảng số quốc gia; Phát triển các nền tảng số của bộ, ngành, địa phương;...);
- Xác thực người giao dịch trong chính phủ số (Hình thức xác thực người giao dịch trong chính phủ số; Cung cấp dịch vụ xác thực người giao dịch trong chính phủ số; Sử dụng dịch vụ xác thực người giao dịch trong chính phủ số;...);
- Phát triển công nghệ cho chính phủ số (Phát triển các công nghệ, nền tảng lõi cho chính phủ số; Phát triển công nghệ mở; Thử nghiệm công nghệ số mới;...);
- Xây dựng Kiến trúc chính phủ số (Xây dựng Khung kiến trúc tổng thể chính phủ số của quốc gia; Xây dựng Kiến trúc chính phủ số cấp bộ, Kiến trúc chính quyền số cấp tỉnh; Quản lý kiến trúc chính phủ số;...);
- Phát triển và sử dụng nguồn nhân lực (Chính sách phát triển nguồn nhân lực CNTT của cơ quan nhà nước; Ưu đãi nhân lực CNTT trong cơ quan nhà nước; Biên chế cán bộ chuyên trách về CNTT;...);
- Đầu tư cho chính phủ số (Ưu tiên bố trí ngân sách cho chính phủ số; Nội dung đầu tư cho chính phủ số; Tiêu chí ưu tiên đầu tư dự án phát triển chính phủ số; Khuyến khích các nguồn đầu tư cho chính phủ số; Quyền sở hữu trí tuệ đối với giải pháp, phần mềm, cơ sở dữ liệu;...);
- Chiến lược, kế hoạch phát triển chính phủ số (Xây dựng chiến lược phát triển chính phủ số của quốc gia; Xây dựng kế hoạch phát triển chính phủ số/chính quyền số của bộ, ngành, địa phương;...).
3.Hoạt động của cơ quan nhà nước trên môi trường số
Quy định về nguyên tắc, trách nhiệm, yêu cầu triển khai các hoạt động của cơ quan nhà nước trên môi trường số, bao gồm:
- Quy trình công việc (Chuẩn hóa, cải tiến, thiết kế lại quy trình công việc của cơ quan nhà nước; Yêu cầu đồng bộ, kết nối, liên thông quy trình công việc giữa các cơ quan nhà nước;...);
- Trao đổi văn bản điện tử (Tăng cường sử dụng văn bản điện tử; Giá trị pháp lý của văn bản điện tử; Hoạt động gửi, nhận văn bản điện tử; Xử lý văn bản điện tử; Sử dụng chữ ký số; Lưu trữ văn bản điện tử;...);
- Quản lý, điều hành, làm việc trên môi trường số (Chỉ đạo, điều hành trên môi trường số; Ra quyết định dựa trên dữ liệu; Thực hiện báo cáo trên môi trường số; Giám sát, kiểm tra, thanh tra trên môi trường số; Làm việc từ xa;...);
- Cung cấp thông tin và dịch vụ trên môi trường số (Cung cấp thông tin; Cung cấp dịch vụ...).
4.Tổ chức thực hiện
Quy định cụ thể về trách nhiệm của Bộ Thông tin và Truyền thông; Bộ Nội vụ; Văn phòng Chính phủ; Bộ Công an; Ban Cơ yếu Chính phủ; các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các cơ quan thông tin, đại chúng; các hội, hiệp hội, tổ chức xã hội; các doanh nghiệp.
5. Điều khoản thi hành: Quy định về kinh phí thực hiện; hiệu lực và trách nhiệm thi hành.