Chính sách, pháp luật

Quy chế quản lý, vận hành, khai thác Cổng Dịch vụ công quốc gia

27/11/2021 15:08 CH

 Ngày 11/10/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 31/2021/QĐ-TTg Quy chế quản lý, vận hành, khai thác Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Theo đó,việc quản lý, vận hành, khai thác Cổng Dịch vụ công quốc gia tuân thủ các quy định của pháp luật về kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, giao dịch điện tử, an toàn, an ninh thông tin, bảo vệ bí mật Nhà nước và các quy định khác có liên quan, bảo đảm việc thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, dịch vụ công trực tuyến được thông suốt, tiết kiệm, an toàn, hiệu quả. Cổng Dịch vụ công quốc gia kết nối thông suốt, liên tục với Cổng dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh, bảo đảm vận hành 24 giờ tất cả các ngày trong tuần.
Cổng Dịch vụ công quốc gia gồm 9 hợp phần, như: Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính; Hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân; Hệ thống quản lý định danh, xác thực điện tử của Cổng Dịch vụ công quốc gia; Hệ thống thanh toán trực tuyến; Hệ thống đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính của bộ, ngành, địa phương;…
Theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân, Cổng Dịch vụ công quốc gia chia sẻ các thông tin, dữ liệu của tổ chức, cá nhân đã có trên hệ thống để hỗ trợ thực hiện các thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến liên quan, tuân thủ quy định của pháp luật về cung cấp thông tin.
Quyết định có hiệu lực từ ngày 09/12/2021.