Chính sách, pháp luật

Bộ VHTTDL ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình chuyển đổi số ngành thư viện

31/07/2021 14:54 CH

 Ngày 23/7/2021, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ra Quyết định 2175/QĐ-BVHTTDL về việc ban hành Kế hoạch triển khai "Chương trình chuyển đổi số ngành thư viện đến năm 2025, định hướng đến năm 2030".

Kế hoạch nhằm tổ chức triển khai nghiêm túc, hiệu quả việc thực hiện các nhiệm vụ được giao cho Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Quyết định số 206/QĐ-TTg ngày 11/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ; Xác định nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu, phân công cụ thể các nội dung, kế hoạch cho các cơ quan, đơn vị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và phối hợp thực hiện của các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc triển khai Chương trình.
Bên cạnh đó, Kế hoạch này cũng là căn cứ để các cơ quan, đơn vị liên quan thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng kế hoạch triển khai và chỉ đạo, tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Chương trình.
Các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu được đưa ra bao gồm: Ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình; Phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương có liên quan trong tổ chức triển khai thực hiện Chương trình; Rà soát, xây dựng, sửa đổi, ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền công bố các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến chuyển đổi số, kết nối liên thông thư viện, xây dựng cơ chế, chính sách thu hút nguồn lực tham gia tài trợ, đóng góp cho việc thực hiện chuyển đổi số, kết nối chia sẻ dữ liệu ngành thư viện; Xây dựng, trình cơ quan có thẩm quyền công bố tiêu chuẩn quốc gia trong hoạt động thư viện phù hợp với Chương trình; Tổ chức xây dựng, thúc đẩy các dự án phát triển hạ tầng số, dữ liệu số, nền tảng số theo đúng nhiệm vụ, quyền hạn; Triển khai các nhiệm vụ thuộc Danh mục các nhiệm vụ trọng tâm triển khai Chương trình giai đoạn 2021-2025; Từng bước nâng cấp, phát triển hạ tầng kỹ thuật, triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng internet, bảo mật, sao lưu và phục hồi dữ liệu trong môi trường số; Đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nhân lực ngành thư viện đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số, học hỏi kinh nghiệm tại các quốc gia có chuyển đổi số ngành thư viện phát triển; Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến về chuyển đổi số, kết nối, liên thông ngành thư viện, khen thưởng, tôn vinh các điển hình hoạt động hiệu quả trong việc thực hiện chuyển đổi số ngành thư viện; Thực hiện kiểm tra, giám sát, đánh giá, tổng hợp theo định kỳ và hằng năm, báo cáo Thủ tướng Chính phủ, tổ chức sơ kết vào năm 2025 và tổng kết vào năm 2030, đề xuất Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh, bổ sung nội dung Chương trình trong trường hợp cần thiết.