Chính sách, pháp luật

Thông tư của của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thu và quản lý các khoản thu ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước

19/08/2021 22:52 CH

 Ngày 17/08/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 72/2021/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 328/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thu và quản lý các khoản thu ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước.

Theo đó, các hình thức thu ngân sách nhà nước (NSNN) bằng phương thức điện tử như: qua dịch vụ nộp thuế điện tử trên Cổng thông tin điện tử của cơ quan quản lý thuế (cơ quan Thuế hoặc cơ quan Hải quan); qua dịch vụ thanh toán điện tử của ngân hàng thương mại như ATM, Internetbanking, Mobile banking, POS hoặc các hình thức thanh toán điện tử khác của ngân hàng thương mại.
Ngoài ra, bổ sung thêm 2 hình thức thu: qua các tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp giấy phép cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán; qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia và Cổng dịch vụ công cấp bộ, cấp tỉnh.
Thêm vào đó, Khoản 1 Điều 6 của Thông tư 328/2016/TT-BTC được sửa đổi thành chứng từ nộp NSNN với các loại chứng từ được sửa đổi, bổ sung như sau: bảng kê nộp thuế; giấy nộp tiền vào NSNN; biên lai thu phạt vi phạm hành chính không in sẵn mệnh giá và in sẵn mệnh giá; biên lai thu thuế, phí, lệ phí không in sẵn mệnh giá và in sẵn mệnh giá; biên lai thu thuế, phí, lệ phí và thu phạt vi phạm hành chính; …
Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 15/10/2021.