Phổ biến giáo dục pháp luật

HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TRUNG ƯƠNG HỌP CHUẨN BỊ PHIÊN HỌP THỨ NHẤT CỦA HỘI ĐỒNG

21/12/2021 22:25 CH

 Chiều ngày 06/12/2021, tại trụ Sở Bộ Tư pháp, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh – Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật trung ương về công tác chuẩn bị Phiên họp thứ nhất của Hội đồng.

          Tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Hội đồng đã yêu cầu các thành viên cuộc họp cho ý kiến đối với các dự thảo văn bản phục vụ cho Phiên họp Thứ nhất của Hội đồng, bao gồm:
          - Dự thảo Chương trình Phiên họp lần thứ nhất.
          - Dự thảo Kế hoạch hoạt động phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật trung ương năm 2022.
          - Dự thảo Báo cáo Kết quả hoạt động của Hội đồng phối hợp, phổ biến giáo dục pháp luật các cấp thời gian qua, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022.
          - Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật trung ương.
          Về cơ bản, các thành viên đều nhất trí với dự thảo đã được Tổ Thư ký xây dựng với nội dung cụ thể, công phu, được cập nhật và tổng hợp số liệu cụ thể, rõ ràng. Tuy nhiên, cũng có nhiều thành viên đưa ra các góp ý cụ thể về các dự thảo. Theo đó, dự thảo Báo cáo cần bổ sung các nội dung về việc phổ biến, giáo dục pháp luật cho người Việt Nam ở nước ngoài, căn chỉnh lại kết cấu báo cáo cho phù hợp vớ từng hàm lượng cụ thể; Chương trình Phiên họp nên đi theo hướng thảo luận, hạn chế việc tổ chức nhiều tham luận làm loãng cuộc thảo luận; …
          Ngoài ra, một nội dung khác cũng được các thành viên tham gia ý kiến sôi nổi đó là về trách nhiệm của các Ủy viên Hội đồng trung ương quy định tại dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật trung ương.
          Tại cuộc họp, đại diện Bộ Thông tin và Truyền thông cũng có ý kiến về các nội dung kiến nghị Tổ thư ký cập nhật (các nội dung Bộ TTTT đã triển khai) và có ý kiến cụ thể về các dự thảo nêu trên.
          Kết thúc cuộc họp, Hội đồng đã thống nhất một số nội dung cơ bản và chỉ đạo Tổ Thư ký sẽ có sự chỉnh sửa, bổ sung phù hợp nhằm sớm hoàn thiện các dự thảo và trình Chủ tịch Hội đồng thông qua.