Chính sách pháp luật mới

Bộ trưởng Bộ TTTT ban hành Thông tư số 12/2021/TT-BTTTTT Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truyền hình cáp giao thức Internet (IPTV)”

21/12/2021 22:16 CH

 Từ năm 2014 đến nay, một trong những sở cứ đểxây dựng Quy chuẩn Việt Nam (QCVN) 84:2014/BTTTT, cụ thể là ITU-R BT 500-11 (6/2002) được thay thế bằng ITU-R BT 500-13 (1/2012), nhưng không ảnh hưởng đến nội dung của QCVN 84:2014/BTTTT. Các sở cứ ITU-T G.1080 (12/2008), ITU-T J.247 (08/2008) để xây dựng QCVN 84:2014/BTTTT vẫn đang có hiệu lực sử dụng.

          Tuy nhiên khi triển khai đo kiểm QCVN 84:2014/BTTTT, các nhà mạng đã gặp phải những vướng mắc như không đo được các chỉ tiêu sau: thời gian tương tác, đồng bộ giữa tín hiệu video và audio, ... Để phù hợp với sự phát triển công nghệ, phù hợp với thực tế và hài hòa với tiêu chuẩn quốc tế, cần thiết phải sửa đổi QCVN 84:2014/BTTTT.
          Căn cứ sự cần thiết đó, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 12/2021/TT-BTTTTT ngày 29/10/2021 ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truyền hình cáp giao thức Internet (IPTV)” (QCVN 84:2021/BTTTT). Quy chuẩn này quy định mức giới hạn của các chỉ tiêu chất lượng đối với dịch vụ truyền hình cáp giao thức Internet (IPTV) trên mạng viễn thông cố định mặt đất tại Việt Nam và áp dụng đối với cơ quan quản lý nhà nước và các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ IPTV trên mạng viễn thông cố định mặt đất. Quy chuẩn này cũng là cơ sở để người sử dụng giám sát chất lượng dịch vụ IPTV trên mạng viễn thông cố định mặt đất của các doanh nghiệp.
          Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2022 và Thông tư số 08/2014/TT-BTTTT ngày 30 tháng 7 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ IPTV trên mạng viễn thông công cộng cố định” hết hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2022.