Chính sách pháp luật mới

THÔNG TƯ BÃI BỎ MỘT SỐ VĂN BẢN QPPL CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG BAN HÀNH

26/11/2021 11:25 SA

 Thời gian qua, Bộ Thông tin và Truyền thông đã thực hiện tổng rà soát, hệ thống hóa VBQPPL và phát hiện một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành không còn được áp dụng trên thực tế nhưng chưa có căn cứ pháp lý để xác định hết hiệu lực theo quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015.

Ngày 29/10/2021, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã ký ban hành Thông tư số 16/2021/TT-BTTTT bãi bỏ một số văn bản QPPL của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành. Thông tư có hiệu lực kể từ ngày ký. Việc ban hành Thông tư nêu trên nhằm bảo đảm tính công khai, minh bạch của hệ thống pháp luật, đồng thời bảo đảm tuân thủ đúng quy định về hiệu lực của văn bản theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật(được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật).
Thông tư số 16/2021/TT-BTTTT bãi bỏ 09 Thông tư do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành, cụ thể:
- Thông tư số 13/2008/TT-BTTTT ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn việc thành lập và hoạt động của cơ quan đại diện, phóng viên thường trú ở trong nước của các cơ quan báo chí và Thông tư số 21/2011/TT-BTTTT ngày 13 tháng 7 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 13/2008/TT-BTTTT ngày 31 tháng 12 năm 2008 hướng dẫn việc thành lập và hoạt động của cơ quan đại diện, phóng viên thường trú ở trong nước của các cơ quan báo chí và Quyết định số 28/2002/QĐ-BVHTT ngày 21 tháng 11 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin ban hành Quy chế xuất bản bản tin, tài liệu, tờ rơi; phát hành thông cáo báo chí; đăng, phát bản tin trên màn hình điện tử của các cơ quan, tổ chức nước ngoài, pháp nhân có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam.
- Thông tư số 15/2009/TT-BTTTT ngày 04 tháng 5 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về tổ chức liên hoan phát thanh, truyền hình.
- Nhóm một số Thông tư hướng dẫn Nghị định số 102/2009/NĐ-CP (đã được thay thế bởi Nghị định số 93/2019/NĐ-CP): Thông tư số 12/2010/TT-BTTTT ngày 18 tháng 5 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông quy định việc cập nhật thông tin dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước vào cơ sở dữ liệu quốc gia về các dự án ứng dụng công nghệ thông tin; Thông tư số 23/2010/TT-BTTTT ngày 15 tháng 10 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông về quy định việc cung cấp thông tin trên trang thông tin điện tử về năng lực quản lý, đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin việc cập nhật thông tin dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước vào cơ sở dữ liệu quốc gia về các dự án ứng dụng công nghệ thông tin; Thông tư số 02/2011/TT-BTTTT ngày 04 tháng 01 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định nội dung giải quyết sự cố trong quá trình thực hiện đầu tư, bảo hành, vận hành các dự án ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.
- Thông tư số 15/2010/TT-BTTTT ngày 01 tháng 7 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về điều kiện, thủ tục phát sóng quảng bá trực tiếp các kênh chương trình truyền hình địa phương trên vệ tinh.
- Thông tư số 16/2016/TT-BTTTT ngày 28 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet được cấp không thông qua đấu giá.
- Thông tư số 19/2017/TT-BTTTT ngày 12 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành thông tin và truyền thông.
Lý do bãi bỏ các Thông tư nêu trên đều do căn cứ ban hành của Thông tư đã hết hiệu lực và bị thay thế bởi văn bản khác, các nội dung quy định trong Thông tư cũng đã được quy định tại văn bản QPPL khác hoặc không còn phù hợp để áp dụng trong thực tiễn.

Vụ Pháp chế