Chính sách pháp luật mới

BAN HÀNH THÔNG TƯ SỐ 15/2021/TT-BTTTT VỀ KẾT NỐI VIỄN THÔNG

26/11/2021 11:24 SA

 Trong những năm gần đây, mạng lưới và dịch vụ Internet phát triển nhanh chóng, lưu lượng Internet trong nước và quốc tế tăng với lưu lượng trao đổi lớn. Thông tư số 07/2015/TT-BTTTT ngày 24/3/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông đã có quy định các chỉ tiêu áp dụng đối với kết nối Internet: việc xác định nghẽn và hiệu quả kết nối Internet (tính theo lưu lượng trung bình trong ngày). Tuy nhiên, hiện nay lưu lượng Internet tăng cao và lưu lượng giữa các giờ thấp điểm và giờ cao điểm chênh lệch rất lớn nên các chỉ tiêu nghẽn và hiệu quả sử dụng tính theo lưu lượng trung bình trong ngày không còn phù hợp;

Mặt khác, hiện nay đã xảy ra các tranh chấp về kết nối Internet. Trên cơ sở đề xuất của doanh nghiệp viễn thông, Bộ Thông tin và Truyền thông nhận thấy cần thiết phải sửa đổi Thông tư nêu trên để tăng cường hơn nữa dịch vụ kết nối Internet, giảm thiểu các tranh chấp và tạo điều kiện thuận lợi phát triển cho doanh nghiệp vừa và nhỏ trên thị trường kinh doanh dịch vụ Internet.
Ngày 29/10/2021, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã ký ban hành Thông tư số 15/2021/TT-BTTTT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2015/TT-BTTTT ngày 23 tháng 5 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về kết nối viễn thông, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22/12/2021.
Thông tư gồm có 02 điều:
- Điều 1: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2015/TT-BTTTT ngày 24 tháng 3 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về kết nối viễn thông.
- Điều 2: Điều khoản thi hành.
Thông tư số 15/2021/TT-BTTTT đã sửa đổi, bổ sung một số nội dung chính của Thông tư số 07/2015/TT-BTTTT như sau:
Thứ nhất, xác định lại định nghĩa nghẽn và bổ sung phương pháp đánh giá nghẽn và quy trình chỉ tiêu xác định nghẽn kết nối đối với kết nối để cung cấp dịch vụ viễn thông khác (dịch vụ truyền dữ liệu, dịch vụ kết nối Internet, v.v) tại Mục II - Phụ lục 01:
- Thông tư số 15/2021/TT-BTTTT định nghĩa: Kết nối được xác định là nghẽn khi đỉnh lưu lượng trao đổi cao nhất trong nhóm 95% (95th Percentile) của mỗi hướng kết nối (hướng đi và hướng về) của một doanh nghiệp tham gia kết nối vượt quá 90% dung lượng kết nối trong 7 ngày liên tiếp.
- Phương pháp đánh giá nghẽn được xác định căn cứ vào dung lượng, lưu lượng thực tế ghi tại hệ thống giám sát băng thông (như PRTG, CACTI, Solar Winds, hoặc các ứng dụng giám sát khác…..);Thời gian lấy mẫu (interval) là 5 phút/lần; Đỉnh lưu lượng trao đổi cao nhất trong nhóm 95%: Bỏ 5% mẫu lưu lượng trao đổi cao nhất và lấy mẫu lưu lượng trao đổi cao nhất của 95% mẫu lưu lượng trao đổi còn lại trong ngày.
- Quy trình, chỉ tiêu xác định nghẽn kết nối:Quan trắc lưu lượng 24 giờ/ngày, 7 ngày/tuần, liên tục trong 30 ngày từ đó xác định được lưu lượng đỉnh theo từng hướng kết nối.
Thứ hai, sửa đổi, bổ sung lại phương pháp tính tổng dung lượng kết nối đối với kết nối để cung cấp dịch vụ viễn thông khác (dịch vụ truyền dữ liệu, dịch vụ kết nối Internet,v.v) tại Mục II – Phụ lục 03:
Thông tư số 15/2021/TT-BTTTT đã sửa đổi, bổ sung theo hướng nêu rõ ngoài đảm bảo không nghẽn theo chỉ tiêu quy định tại khoản 2 Điều 6 thì các doanh nghiệp tự thỏa thuận và tính toán dung lượng kết nối./.

Vụ Pháp chế