Chính sách, pháp luật

Quyết định 1377/QĐ-TTg ngày 02/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình đặt hàng xuất bản phẩm sử dụng ngân sách Nhà nước giai đoạn 2022-2026

26/08/2021 11:32 SA

 Ngày 02/8/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1377/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chương trình đặt hàng xuất bản phẩm sử dụng ngân sách Nhà nước giai đoạn 2022-2026.

Cụ thể, số lượng xuất bản phẩm đặt hàng không quá 1.000 xuất bản phẩm gồm các mảng đề tài sau đây: Tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chủ quyền quốc gia, an ninh, quốc phòng; Lý luận, chính trị, thông tin đối ngoại; Kinh tế, nông nghiệp, nông thôn; Văn hóa-xã hội, khoa học-công nghệ, văn học-nghệ thuật; Phòng, chống dịch bệnh, thiên tai, hiểm họa, phục vụ cộng đồng; Dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, miền núi, biên giới, hải đảo, thiếu niên, nhi đồng.
Nguồn kinh phí thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước. Bộ Thông tin và Truyền thông tổng hợp dự toán kinh phí theo đề xuất của các cơ quan chủ quản nhà xuất bản, gửi Bộ Tài chính tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, bố trí kinh phí. Thời gian thực hiện từ năm 2022 đến hết năm 2026.
Bên cạnh đó, Bộ Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm định hướng đề tài xuất bản phẩm đặt hàng căn cứ theo yêu cầu, nhiệm vụ chính trị từng năm, từng giai đoạn; duyệt danh mục đề tài, số lượng, địa chỉ nhận xuất bản phẩm đặt hàng;…
Bộ Tài chính có trách nhiệm căn cứ đề nghị của Bộ Thông tin và Truyền thông, tổng hợp, cân đối dự toán kinh phí đặt hàng xuất bản phẩm, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; quyết định giá mua tối đa công đoạn bản thảo (bản mẫu) xuất bản phẩm đặt hàng.
Ngoài ra, Quyết định cũng quy định trách nhiệm của các Cơ quan chủ quản nhà xuất bản trong việc: Đặt hàng xuất bản phẩm có nội dung phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ; chỉ đạo xây dựng và phê duyệt kế hoạch đặt hàng xuất bản phẩm hằng năm của nhà xuất bản; phê duyệt danh mục, dự toán kinh phí đặt hàng xuất bản phẩm; quyết định giá từng bản thảo (bản mẫu) dựa trên giá mua tối đa bản thảo (bản mẫu) do Bộ Tài chính quy định; quyết định số lượng và địa chỉ nhận xuất bản phẩm đặt hàng theo quy định; ký hợp đồng, nghiệm thu, thanh lý hợp đồng đặt hàng xuất bản phẩm với nhà xuất bản; kiểm tra, giám sát việc nhận đặt hàng bản thảo (bản mẫu) và việc đấu thầu công đoạn in, phát hành của nhà xuất bản.
Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Vụ Pháp chế - Bộ Thông tin và Truyền thông