Chính sách pháp luật mới

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số 05/2021/TT-BTTTT về "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị trạm gốc thông tin di động 5G - Phần truy nhập vô tuyến"

26/08/2021 11:27 SA

 Ngày 16/08/2021, Bộ Thông tin và Truyền thông ra Thông tư 05/2021/TT-BTTTT về việc ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị trạm gốc thông tin di động 5G - Phần truy nhập vô tuyến" (Thông tư QCVN).

Các nội dung chính của Thông tư QCVN
- Về phạm vi áp dụng: Quy chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật đối với thiết bị trạm gốc thông tin di động 5G hoạt động trên toàn bộ hoặc một trong các băng tần được quy định tại bảng dưới đây.
 
Băng tần
Băng tần hướng lên UL
BS thu / UE phát
FUL,low - FUL,high
Băng tần hướng xuống DL
BS phát / UE thu
FDL,low - FDL,high
Chế độ song công
n1
1 920 MHz - 1 980 MHz
2 110 MHz - 2 170 MHz
FDD
n3
1 710 MHz - 1 785 MHz
1 805 MHz - 1 880 MHz
FDD
n5
824 MHz - 835 MHz
869 MHz - 880 MHz
FDD
n8
880 MHz - 915 MHz
925 MHz - 960 MHz
FDD
n28
703 MHz - 733 MHz
758 MHz - 788 MHz
FDD
n40
2 300 MHz - 2 400 MHz
2 300 MHz - 2 400 MHz
TDD
n41
2 500 MHz - 2 690 MHz
2 500 MHz - 2 690 MHz
TDD
n258
24 250 MHz - 27 500 MHz
24 250 MHz - 27 500 MHz
 TDD
 - Về quy định kỹ thuật:
Thông tư QCVN quy định các nội dung về: Yêu cầu chung; Yêu cầu kỹ thuật đối với trạm gốc 1-C, 1-H; Yêu cầu kỹ thuật đối với trạm gốc 1-O, 2-O; Yêu cầu hiệu năng trạm gốc 5G; Phương pháp đo.
- Về phương thức quản lý và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân:
 Các tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm thực hiện các quy định về chứng nhận và công bố hợp quy các thiết bị thuộc phạm vi của Quy chuẩn này và chịu sự kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước theo các quy định hiện hành.
- Về tổ chức thực hiện:
Thông tư QCVN quy định rõ trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức triển khai quản lý là Cục Viễn thông, Cục Tần số vô tuyền điện và các Sở Thông tin và Truyền thông.
- Về mục đích ban hành QCVN
Thông tư QCVN căn cứ vào Quyết định 1529/QĐ-BTTTT và các tiêu chuẩn như ETSI TS ETSI TS 138 104, ETSI TS 138 141-1, ETSI TS 138 141-2, ITU-R M.2410-0, ITU-R M.2412-0 làm sở cứ xây dựng Thông tư QCVN.
Mục tiêu là để doanh nghiệp có cơ sở sản xuất và xuất nhập khẩu trạm gốc 5G cho triển khai thử nghiệm mạng 5G và tiến tới triên khai thương mại tại Việt Nam.
- Lộ trình áp dụng: Kể từ ngày 01/7/2022, thiết bị trạm gốc thông tin di động 5G nhập khẩu và sản xuất trong nước phải đáp ứng các yêu cầu quy định tại QCVN 128:2021/BTTTT trước khi lưu thông trên thị trường; Khuyến khích các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu thiết bị trạm gốc thông tin di động 5G áp dụng các quy định của QCVN 128:2021/BTTTT kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.
Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/3/2022.

Vụ Pháp chế - Bộ Thông tin và Truyền thông