Chính sách pháp luật mới

Thông tư số 04/2021/TT-BTTTT quy định về thủ tục cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện

26/08/2021 11:11 SA

 Thông tư số 04/2021/TT-BTTTT ngày 13/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thi thủ tục cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện; cho thuê, cho mượn thiết bị vô tuyến điện; sử dụng chung tần số vô tuyến điện

Ngày 13/08/2021, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 04/2021/TT-BTTTT về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện; cho thuê, cho mượn thiết bị vô tuyến điện; sử dụng chung tần số vô tuyến điện.
Phạm vi điều chỉnh của Thông tư này quy định chi tiết và hướng dẫn thủ tục cấp, gia hạn, cấp lại, sửa đổi, bổ sung, thu hồi giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện; cho thuê, cho mượn thiết bị vô tuyến điện; sử dụng chung tần số vô tuyến điện.
Thông tư số 04/2021/TT-BTTTT là văn bản thay thế cho Thông tư số 05/2015/TT-BTTTT Quy định chi tiết và hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện; cho thuê, cho mượn thiết bị vô tuyến điện; sử dụng chung tần số vô tuyến điện.
Thông tư số 04/2021/TT-BTTTT ban hành đã xử lý các tồn tại, khó khăn, vướng mắc trong triển khai Thông tư 05/2015/TT-BTTTT, cụ thể gồm các vấn đề sau:
- Cập nhật quy định thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử và chia sẽ dữ liệu số của Cơ quan nhà nước để triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 bao gồm:
+ Cập nhật quy định thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử;
+ Cập nhật quy định chia sẽ dữ liệu số của Cơ quan nhà nước;
- Tiến hành Sửa đổi, bổ sung thành phần hồ sơ đề nghị cấp giấy phép (Chương II Thông tư), gồm các nội dung:
+ Bổ sung thêm căn cước công dân trong thành phần hồ sơ đề nghị cấp giấy phép;
+ Bổ sung thành phần hồ sơ đề nghị cấp phép đối với đài vô tuyến điện đặt trên phương tiện nghề cá;
+ Bổ sung thành phần hồ sơ đề nghị cấp phép đối với đài tàu;
+ Sửa đổi thành phần hồ sơ cấp giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đối với thiết bị phát thanh, truyền hình;
+ Sửa đổi thành phần hồ sơ cấp giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đối với đài truyền thanh không dây;
+ Sửa đổi thành phần hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép đối với thiết bị vô tuyến điện dùng cho mục đích giới thiệu công nghệ tại triển lãm, hội chợ;
- Thông tư 04/2021/TT-BTTTT cũng tiến hành sửa đổi quy định liên quan đến sử dụng chung tần số vô tuyến điện để phù hợp với Khoản 2 Điều 26 Luật Tần số vô tuyến điện quy định “Tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép để sử dụng chung tần số vô tuyến điện được khuyến khích sử dụng mã hóa hoặc các biện pháp kỹ thuật khác để bảo đảm giữ bí mật thông tin”.
- Thực hiện vệc sửa đổi mẫu giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện và sửa đổi mẫu bản khai (Phụ lục II Thông tư), theo đó Thông tư đã tiến hành sửa đổi mẫu bản khai và bỏ yêu cầu kê khai số giấy chứng nhận hợp quy để phù hợp với điểm đ khoản 2 Điều 19 Luật Tần số VTĐ và khoản 2 Điều 43 của Luật chất lượng sản phẩm hàng hóa.
Như vậy, theo quy định tại Thông tư 04/2021/TT-BTTTT thì đối với giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện được cấp lần đầu, thời hạn của giấy phép được cấp theo đề nghị của tổ chức, cá nhân nhưng không vượt quá 10 năm đối với giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện, 15 năm đối với giấy phép sử dụng băng tần, 20 năm đối với giấy phép sử dụng tần số và quỹ đạo vệ tinh và bảo đảm phù hợp với các quy hoạch tần số vô tuyến điện.
Thông tư cũng quy định thời gian giải quyết hồ sơ đề nghị cấp giấy phép cho đài nghiệp dư, đài tàu, đài vô tuyến điện đặt trên phương tiện nghề cá, cơ quan cấp giấy phép giải quyết cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung giấy phép trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ. Hồ sơ đề nghị cho các trường hợp còn lại được cơ quan cấp giấy phép giải quyết trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ.
Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/10/2021.
 

Vụ Pháp chế - Bộ Thông tin và Truyền thông