Chính sách pháp luật mới

Trả lời kiến nghị của các cơ quan báo chí, Hiệp hội quảng cáo và các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực quảng cáo về Nghị định số 38/2021/NĐ-CP

11/06/2021 16:07 CH

Ngày 29/3/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 38/2021/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo, Nghị định có hiệu lực kể từ ngày 01/6/2021.

Ngay sau khi Chính phủ ban hành, Bộ Thông tin và Truyền thông nhận được rất nhiều ý kiến của các cơ quan báo chí, Hiệp hội quảng cáo và các doanh nghiệp quảng cáo phản ánh về: Thời gian chờ tắt hoặc mở quảng cáo không ở vùng cố định vượt quá 1.5; Quy định rõ để phân biệt vùng quảng cáo và vùng nội dung tin bài; Gỡ bỏ quy định cấm thiết kế phần quảng cáo lẫn với nội dung tin bài tại Điều 38 Nghị định số 38/2021/NĐ-CP cần điều chỉnh sửa đổi phù hợp.
Bộ Thông tin và Truyền thông đã có văn bản trả lời vướng mắc của các cơ quan báo chí, hiệp hội quảng cáo và các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực quảng cáo.
Thứ nhất, đối với các quy định về quảng cáo trên báo điện tử, trang thông tin điện tử
Luật Quảng cáo (thông qua 21/6/2012) có quy định cụ thể, riêng biệt về hoạt động quảng cáo đối với từng loại hình báo chí nhất định, phù hợp với tính chất, chức năng, đặc điểm của mỗi loại hình, đặc biệt là về nội dung, diện tích, thời lượng, tỷ lệ quảng cáo. Cụ thể: Điều 21 quy định đối với báo in “diện tích quảng cáo không được vượt quá 15% tổng diện tích một ấn phẩm báo hoặc 20% tổng diện tích một ấn phẩm tạp chí, trừ báo, tạp chí chuyên quảng cáo; phải có dấu hiệu phân biệt quảng cáo với các nội dung khác” ; Điều 22 cũng có các quy định rất cụ thể đối với báo nói, báo hình. Theo đó, thời lượng quảng cáo không được vượt quá 10% tổng thời lượng chương trình phát sóng một ngày của một tổ chức phát sóng, trừ thời lượng quảng cáo trên kênh, chương trình chuyên quảng cáo; phải có dấu hiệu phân biệt nội dung quảng cáo với các nội dung khác. Điều luật cũng quy định về các chương trình không được phát sóng quảng cáo, quy định về số lần ngắt, thời gian quảng cáo trong chương trình phim truyện, vui chơi giải trí; quy định về diện tích quảng cáo bằng hình thức chạy chữ hoặc chuỗi hình ảnh, chuyển động ngay bên dưới màn hình; khoản 1 Điều 23 quy định cụ thể đối với quảng cáo trên báo điện tử, trang thông tin điện tử: “Quảng cáo trên báo điện tử phải tuân theo các quy định sau: Không được thiết kế, bố trí phần quảng cáo lẫn vào phần nội dung tin; Đối với những quảng cáo không ở vùng cố định, phải thiết kế để độc giả có thể chủ động tắt hoặc mở quảng cáo, thời gian chờ tắt hoặc mở quảng cáo tối đa là 1,5 giây.”.
Thứ hai, vấn đề quảng cáo xuyên biên giới
Cơ quan báo chí lo ngại quy định của Luật Quảng cáo bất cập, tạo sự bất bình đẳng đối với dịch vụ quảng cáo xuyên giới và bảo hộ ngược. Việc quảng cáo trên các nền tảng như YouTube, Facebook, Google... (không phải là cơ quan báo chí) hoặc quảng cáo xuyên biên giới là những vấn đề mới phát sinh. Các nền tảng mạng xã hội này, khi thực hiện quảng cáo phải tuân thủ quy định về quảng cáo trên thông tin điện tử của tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới có phát sinh doanh thu quảng cáo tại Việt Nam; quảng cáo phương tiện điện tử, thiết bị đầu cuối và các thiết bị viễn thông khác của Luật quảng cáo và pháp luật có liên quan. Tuy nhiên, Luật Quảng cáo ban hành cách đây gần 10 năm và tại thời điểm đó mạng xã hội chưa phát triển và phổ biến như hiện nay. Do đó, các quy định tại Luật bộc lộ nhiều hạn chế và không tạo sự bình đẳng giữa các loại hình quảng cáo, giữa quảng cáo trong nước với quảng cáo xuyên biên giới.
Thứ ba, về hành vi vi phạm và mức xử phạt đối với hành vi vi phạm quảng cáo trên Báo điện tử, trang thông tin điện tử
Trên cơ sở các quy định của Luật Quảng cáo Nghị định số 158/2013/NĐ-CP đã quy định các hành vi vi phạm về vấn đề này. Nghị định số 38/2021/NĐ-CP thay thế Nghị định số 158/2013/NĐ-CP kế thừa các quy định này. Về hành vi vi phạm để xử lý vi phạm hành chính quy định về quảng cáo tại 2 Nghị định là giống nhau và chỉ sự thay đổi về mức phạt đối với hành vi “Thiết kế, bố trí phần quảng cáo lẫn vào phần nội dung tin, bài”; đã xem xét sự phù hợp với luật xử lý vi phạm hành chính, phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội, cân nhắc xem xét việc quy định tương ứng với các mức phạt về hành vi.
Việc xây dựng Nghị định 38/2021/NĐ-CP đã tiến hành theo đúng quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; trong quá trình xây dựng, xin ý kiến, không nhận được phản ánh của các cơ quan báo chí, hiệp hội hay doanh nghiệp hoạt động quảng cáo đối với vấn đề này.
Bộ Thông tin và Truyền thông đã giao Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với  các đơn vị thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Luật Quảng cáo.
Bộ Thông tin và Truyền thông rất mong nhận được ý kiến đóng góp trong quá trình xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung Luật Quảng cáo sau này.

HH Hai