Ngành

Thông tư 33/2020/TT-BTTTT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2013/TT-BTTTT ngày 26 tháng 3 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý chất lượng dịch vụ viễn thông.

11/11/2020 15:39 CH

Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ký ban hành Thông tư số 33/2020/TT-BTTTT ngày 04/11/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2013/TT-BTTTT ngày 26 tháng 3 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý chất lượng dịch vụ viễn thông để giải quyết các vấn đề xung đột quy định và đơn giản hóa các thủ tục hành chính, cụ thể:

Trong năm 2019, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành 02 quy chuẩn kỹ thuật quốc gia mới là QCVN 34:2019/BTTTT về chất lượng dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất và QCVN 81:2019/BTTTT về chất lượng dịch vụ truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất, do đó các chỉ tiêu kiểm soát chất lượng dịch vụ viễn thông đã thay đổi cần phải sửa lại biểu mẫu các báo cáo, mẫu biểu kết quả đo kiểm theo các chỉ tiêu mới cho phù hợp.

Thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 của Chính phủ về đơn giản hóa thủ tục hành chính và tạo điều kiện cho việc thực hiện các thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, cải cách hành chính thì các thành phần hồ sơ cần được đơn giản và thời gian xử lý hồ sơ cần được rút ngắn.

Thông tư số 33/2020/TT-BTTTT bố cục làm 3 Điều và có một số nội dung chính như sau:

Thứ nhất, Thông tư đã bổ sung hình thức nộp hồ sơ công bố chất lượng dịch vụ qua dịch vụ công trực tuyến;

- Thứ hai, loại bỏ giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông khỏi thành phần hồ sơ nhằm đơn gián hóa thành phần thủ tục hành chính;

- Thứ ba, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ thủ tục hành chính từ 05 ngày làm việc còn 03 ngày làm việc;

- Thứ tư, quy định rõ về số lượng địa bàn tỉnh, thành phố doanh nghiệp phải tự đo kiểm trong mỗi quý đối với mỗi dịch vụ thuộc Danh mục dịch vụ viễn thông bắt buộc quản lý chất lượng, cụ thể: đối với doanh nghiệp cung cấp dịch vụ tại ít nhất 03 địa bàn tỉnh/thành phố trở lên thì đo kiểm tối thiểu 03 tỉnh/thành phố; đối với doanh nghiệp cung cấp dịch vụ dưới 03 tỉnh/thành phố thì đo tất cả địa bàn cung cấp;

- Thứ năm, thay thế các biểu mẫu báo cáo định kỳ và kết quả tự đo kiểm theo hệ thống các chỉ tiêu mới;

- Thứ sáu, điều chỉnh lại mẫu công văn về việc công bố chất lượng dịch vụ cho phù hợp với quy định về thành phần hồ sơ;

- Thứ bảy, loại bỏ biểu mẫu đối với dịch vụ PSTN cho phù hợp với dự kiến loại bỏ dịch vụ này khỏi Danh mục dịch vụ viễn thông bắt buộc quản lý chất lượng;

- Thứ tám, bãi bỏ Thông tư số 11/2017/TT-BTTTT sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư 08/2013/TT-BTTTT.

Thông tư số 33/2020/TT-BTTTT bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/12/2020./

Vụ Pháp chế