Ngành

Thông tư 32/2020/TT-BTTTT quy định Danh mục dịch vụ viễn thông bắt buộc quản lý chất lượng.

11/11/2020 15:34 CH

Ngày 04/11/2020, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã ký ban hành Thông tư số 32/2020/TT-BTTTT quy định Danh mục dịch vụ viễn thông bắt buộc quản lý chất lượng nhằm thay thế Thông tư số 35/2015/TT-BTTTT, phù hợp với thực tiễn, thúc đẩy doanh nghiệp viễn thông phải tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ, mạng lưới, đem lại trải nghiệm tốt hơn cho người sử dụng dịch vụ.

Thông tư bố cục gồm 02 điều bao gồm các nội dung chính sau:

- Thứ nhất: loại bỏ các dịch vụ có công nghệ lạc hậu, ít người sử dụng. Cụ thể:

+ Loại bỏ dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông cố định mặt đất: Thuê bao PSTN liên tục giảm, hiện chỉ còn dưới 2% thuê bao điện thoại; năng lực mạng lưới PSTN luôn dư thừa; kết quả đo kiểm chất lượng luôn đạt ở mức cao. Doanh nghiệp có thể tự quản lý, đảm bảo chất lượng trên cơ sở quy chuẩn của Bộ. Việc loại bỏ dịch vụ PSTN ra khỏi Danh mục là phù hợp thực tiễn, tạo thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp.

+ Loại bỏ dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất sử dụng công nghệ xDSL: công nghệ truy nhập Internet xDSL trên cáp đồng đã lạc hậu, bị thay thế bởi công nghệ tiên tiến hơn (FTTH/CATV); hiện chỉ còn rất ít thuê bao (< 190.000 thuê bao trên toàn quốc). Quy chuẩn QCVN 34:2019/BTTTT cũng đã loại bỏ công nghệ xDSL. Vì vậy, để thống nhất về phạm vi quản lý, phù hợp thực tiễn, Thông tư số 32/2020/TT-BTTTT đã loại bỏ dịch vụ truy nhập Internet sử dụng công nghệ xDSL ra khỏi Danh mục.

Đối với 02 dịch vụ nêu trên, theo quy định của Điều 4 Thông tư số 08/2013/TT-BTTTT, doanh nghiệp vẫn có trách nhiệm tự công bố và đảm bảo chất lượng. Hàng năm, Cục Viễn thông kiểm tra, đánh giá việc chấp hành tại doanh nghiệp, nếu phát hiện vi phạm sẽ xử lý.

- Thứ hai, Thông tư số 32/2020/TT-BTTTT đã cập nhật các dịch vụ viễn thông bắt buộc quản lý chất lượng theo quy chuẩn mới được ban hành là QCVN 81:2019/BTTTT và QCVN 34:2019/BTTTT:

+ Sửa đổi tên dịch vụ “Dịch vụ truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất IMT-2000” thành “Dịch vụ truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất” cho phù hợp với tên dịch vụ đã được sửa đổi, bổ sung tại quy chuẩn QCVN 81:2019/BTTTT. Dịch vụ này bao gồm dịch vụ 3G, 4G và các phiên bản tiếp theo. Theo quy định này, Cơ quan quản lý nhà nước sẽ không quản lý chất lượng theo từng công nghệ cụ thể mà theo loại dịch vụ để đảm bảo chất lượng cho người sử dụng.

+ Dịch vụ truy nhập Internet 4G đang trở nên phổ biến, thiết yếu, nhiều người sử dụng, do vậy Thông tư số 32/2020/TT-BTTTT bổ sung vào Danh mục và gộp chung với dịch vụ Internet 3G thành dịch vụ truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất để quản lý chặt chẽ theo quy chuẩn QCVN 81:2019/BTTTT, đảm bảo quyền lợi cho người sử dụng, thúc đẩy sự phát triển.

Danh mục dịch vụ viễn thông bắt buộc phải quản lý chất lượng quy định tại Thông tư số 35/2015/TT-BTTTT sẽ được thay thế bằng Danh mục dịch vụ viễn thông bắt buộc quản lý chất lượng quy định tại Thông tư này kể từ ngày 15/12/2020./. 

Vụ Pháp chế