Ngành

Thông tư số 37/2020/TT-BTTTT Quy hoạch sử dụng kênh tần số cho truyền hình số mặt đất băng tần 470-694 MHz

16/11/2020 08:30 SA

Thông tư 26/2013/TT-BTTTT ngày 27/12/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy hoạch sử dụng kênh tần số cho truyền hình mặt đất băng tần UHF (470-806) MHz có hiệu lực đến ngày 31/12/2020. Chính vì vậy, phải điều chỉnh Quy hoạch sử dụng kênh tần số cho truyền hình số mặt đất băng tần 470-694 MHz để đảm bảo việc sử dụng kênh tần số cho truyền hình số mặt đất và giảm thiểu tác động, tạo điều kiện cho đơn vị truyền dẫn phát sóng (TDPS) tận dụng tối đa cơ sở hạ tầng đã đầu tư.

Thông tư 37/2020/TT-BTTTT Quy hoạch sử dụng kênh tần số cho truyền hình số mặt đất băng tần 470-694 MHzgồm 04 Điều: Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng Điều 2; Giải thích từ ngữ; Điều 3. Nội dung Quy hoạch; Điều 4. Điều khoản thi hành.

Những nội dung chính của Thông tư

- Về phạm vi điều chỉnh: Thông tư quy định quy hoạch sử dụng kênh tần số cho truyền hình số mặt đất băng tần 470-694 MHz tại Việt Nam.

- Về đối tượng áp dụng: Thông tư áp dụng đối với tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh, sử dụng thiết bị vô tuyến điện tại Việt Nam.

- Về nội dung quy hoạch: Quy hoạch quy định phân 14 kênh tần số cho truyền hình số mặt đất (từ kênh 21 đến kênh 34) đoạn băng tần 470-694 MHz, cụ thể:

+ Các kênh tần số 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 được quy hoạch cho truyền hình số mặt đất toàn quốc, trong đó mỗi đơn vị TDPS toàn quốc được xem xét cấp giấy phép để sử dụng không quá 04 kênh tần số, trừ trường hợp quy định tại điểm e khoản này.

+ Các kênh tần số 35, 36, 37 được quy hoạch cho truyền hình số mặt đất khu vực Bắc Bộ, được xem xét cấp phép cho đơn vị TDPS khu vực, trừ trường hợp quy định tại điểm e khoản này.

+ Các kênh tần số 33, 34, 35 được quy hoạch cho truyền hình số mặt đất khu vực Nam Bộ, được xem xét cấp phép cho đơn vị TDPS khu vực, trừ trường hợp quy định tại điểm e khoản này.+ Các kênh tần số 36, 37 được quy hoạch cho truyền hình số mặt đất khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, được xem xét cấp phép cho đơn vị TDPS khu vực, trừ trường hợp quy định tại điểm e khoản này.

+ Các kênh tần số 33, 34 được quy hoạch cho truyền hình số mặt đất khu vực Tây Bắc và khu vực Bắc Trung Bộ, được xem xét cấp phép cho đơn vị TDPS khu vực, trừ trường hợp quy định tại điểm e khoản này.

+ Các kênh tần số được quy định tại điểm a, b, c, d và đ khoản này còn có thể được xem xét để đơn vị TDPS toàn quốc, đơn vị TDPS khu vực sử dụng nhằm giải quyết một trong những trường hợp sau đây: can nhiều có hại xuyên biên giới; thực hiện kết quả phối hợp tần số biên giới; phủ sóng vùng lõm, vùng sâu, vùng xa, hải đảo.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2021. 

 

Vụ Pháp chế