Ngành

Thông tư 26/2020/TT-BTTTT quy định việc áp dụng các tiêu chuẩn, công nghệ hỗ trợ người khuyết tật tiếp cận, sử dụng các sản phẩm, dịch vụ thông tin và truyền thông

02/10/2020 08:20 SA

Thực hiện quy định tại Khoản 7 Điều 50 Luật Người khuyết tật ngày 17 tháng 6 năm 2010 quy định trách nhiệm ban hành, hướng dẫn và tổ chức thực hiện quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếp cận thông tin đối với người khuyết tật của Bộ Thông tin và Truyền thông; và để tăng cường hỗ trợ người khuyết tật tiếp cận các các sản phẩm, dịch vụ thông tin và truyền thông phù hợp với tình hình thực tiễn hiện nay.

Ngày 23/9/2020, Bộ trưởng ký ban hành Thông tư số 26/2020/TT-BTTTT  quy định việc áp dụng các tiêu chuẩn, công nghệ hỗ trợ người khuyết tật tiếp cận, sử dụng các sản phẩm, dịch vụ thông tin và truyền thông

Về các nội dung chính của Thông tư

- Về phạm vi áp dụng: Thông tư quy định việc áp dụng các tiêu chuẩn, công nghệ hỗ trợ người khuyết tật tiếp cận, sử dụng các sản phẩm, dịch vụ thông tin và truyền thông.

- Về đối tượng áp dụng: Thông tư áp dụng đối với: Các doanh nghiệp sản xuất, phân phối các sản phẩm, dịch vụ thông tin và truyền thông, bao gồm phần cứng, phần mềm và nội dung thông tin số; Các cơ quan nhà nước, bao gồm các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các cấp và các đơn vị sự nghiệp sử dụng ngân sách nhà nước để thiết kế và xây dựng trang thông tin điện tử/cổng thông tin điện tử/cổng dịch vụ công; Các cơ quan báo chí có giấy phép hoạt động phát thanh, truyền hình; các cơ quan báo chí có trang thông tin điện tử/báo điện tử; Các tổ chức cung cấp dịch vụ công, dịch vụ hành chính công.

- Các đối tượng quy định tại Thông tư phải có trách nhiệm áp dụng các tiêu chuẩn, công nghệ hỗ trợ người khuyết tật tiếp cận, sử dụng các sản phẩm, dịch vụ.

Thông tư quy định khuyến khích các tổ chức, cá nhân khác áp dụng các các tiêu chuẩn, công nghệ hỗ trợ người khuyết tật tiếp cận, sử dụng các sản phẩm, dịch vụ của mình

- Về nội dung của Danh mục tiêu chuẩn, công nghệ hỗ trợ người khuyết tật tiếp cận, sử dụng sản phẩm, dịch vụ thông tin và truyền thông ban hành kèm theo Thông tư, có một số thay đổi bao gồm:

Cập nhật các tiêu chuẩn quốc gia đã được ban hành mới, bao gồm:

+ TCVN 8701:2011 tương đương tiêu chuẩn ETSI TS 102 577 v1.1.1 (9/2008);

+ TCVN 9249:2012 tương đương tiêu chuẩn ETSI EG 202 116 v1.2.2 (3/2009);

+ TCVN 9247:2012 tương đương khuyến nghị ITU-T F.790 (01/2007);

+ TCVN 9248:2012 tương đương khuyến nghị ITU-T F.902 (02/1995);

+ TCVN 9804:2013 tương đương khuyến nghị ITU-T H Series Supplement 1 (5/1999);

+ TCVN 9803:2013 tương đương khuyến nghị ITU-T P.370 (8/1996).

Cập nhật, điều chỉnh các tiêu chuẩn quốc tế liên quan, bao gồm:

+ Bổ sung tiêu chuẩnISO/IEC 40500:2012 tương đương Hướng dẫn khả năng tiếp cận và sử dụng nội dung thông tin của trang thông tin điện tử (WCAG) đã có phiên bản 2.0;

+ Bổ sung tiêu chuẩn ISO/IEC 10779:2020 liên quan đến máy văn phòng, các tiêu chuẩn ISO/IEC 29138-1:2018, ISO/IEC TR 29138-3:2009, ISO/IEC 24786:2009 liên quan đến giao diện người dùng sản phẩm công nghệ thông tin.

+ Về tài liệu Hướng dẫn khả năng tiếp cận và sử dụng nội dung thông tin của trang thông tin điện tử (WCAG) đã có phiên bản 2.1 (2018), tuy nhiên các phiên bản đều có tính tương thích ngược; qua tìm hiểu, việc áp dụng đối với các cơ quan chính phủ ở nhiều nước là bắt buộc áp dụng phiên bản 2.0, còn với các đối tượng khác là khuyến nghị. Ở Việt Nam, đề xuất vẫn bắt buộc áp dụng phiên bản 1.0 đối với các đối tượng là trang thông tin điện tử/cổng thông tin điện tử/cổng dịch vụ công của các cơ quan nhà nước, đơn vị cung cấp dịch vụ công và các cơ quan báo chí có trang thông tin điện tử.

+ Loại bỏ tiêu chuẩn không còn phù hợp:loại bỏ khuyến nghị ITU-T E.136 vì dịch vụ thẻ điện thoại đã ngừng sử dụng.

+ Về tài liệu Hướng dẫn quy trình đánh giá khả năng tiếp cận nội dung thông tin của trang thông tin điện tử (ATAG) đã có phiên bản 2.0 (2015) và hủy bỏ (outdate) các phiên bản trước đó.

+ Giữ nguyên các tiêu chuẩn hiện vẫn đang còn hiệu lực áp dụng, chưa có bản cập nhật mới hơn(cụ thể là các khuyến nghị ITU-T E.121, ITU-T F.910, ITU-T E.135, ITU-T E.136, ITU-T E.161).

Sắp xếp, phân loại và bố trí lại các nhóm và tiêu chuẩn tại Danh mục tiêu chuẩn, công nghệ hỗ trợ người khuyết tật tiếp cận, sử dụng sản phẩm, dịch vụ thông tin và truyền thông đảm bảo tính thống nhất, phù hợp, đầy đủ và thuận tiện thực hiện, cụ thể chia thành 3 nhóm:

+ Nhóm tiêu chuẩn quy định và hướng dẫn chung nhằm hỗ trợ người khuyết tật tiếp cận, sử dụng sản phẩm, dịch vụ thông tin và truyền thông;

+ Nhóm tiêu chuẩn quy định đối với sản phẩm, dịch vụ thông tin và truyền thông hỗ trợ người khuyết tật tiếp cận, sử dụng sản phẩm, dịch vụ thông tin và truyền thông;

+ Nhóm tiêu chuẩn quy định đối với trang thông tin điện tử/cổng thông tin điện tử/cổng dịch vụ công hỗ trợ người khuyết tật tiếp cận, sử dụng sản phẩm, dịch vụ thông tin và truyền thông.

Để đảm bảo tính khả thi và tạo điều kiện cho các cơ quan, tổ chức áp dụng, nâng cấp, hoàn thiện hệ thống, tuân thủ các quy định tại Thông tư này, Thông tư có quy định điều khoản chuyển tiếp tại Khoản 2 Điều 6 “Đối với trường hợp các cơ quan, tổ chức quy định tại Khoản 2, Khoản 3 và Khoản 4 Điều 2 dự thảo Thông tư chưa kịp triển khai nâng cấp trang thông tin điện tử/cổng thông tin điện tử/cổng dịch vụ công thì trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành, các cơ quan, tổ chức phải có trách nhiệm áp dụng, nâng cấp, hoàn thiện bảo đảm tuân thủ quy định tại Phụ lục của Thông tư này”.

Thông tư quy định việc áp dụng các tiêu chuẩn, công nghệ hỗ trợ người khuyết tật tiếp cận, sử dụng các sản phẩm, dịch vụ thông tin và truyền thông có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2021.

Vụ Pháp chế