Ngành

Thông tư số 34/2020/TT-BTTTT ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị vô tuyến cự ly ngắn băng tần 1 GHz đến 40 GHz”

06/11/2020 10:14 SA

Sau hơn 5 năm triển khai QCVN 74:2013/BTTTT, tiêu chuẩn tham chiếu tương ứng với tài liệu ETSI EN 300 440 (2010) của Viện Tiêu chuẩn viễn thông châu Âu đã được cập nhật đã thay đổi, bổ sung cập nhật phiên bản mới. Chính vì vậy, ngày 06/11/2020, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số 34/2020/TT-BTTTT ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị vô tuyến cự ly ngắn băng tần 1 GHz đến 40 GHz”.để phù hợp với sự phát triển công nghệ, phù hợp với thực tế và hài hòa với tiêu chuẩn quốc tế.

Về các nội dung chính của QCVN

- Về phạm vi áp dụng: Quy chuẩn này áp dụng đối với các thiết bị sau:

+ Máy thu phát vô tuyến cự ly ngắn loại phổ dụng: cảnh báo, điều khiển, đo đạc từ xa, truyền dữ liệu…;

+ Máy nhận dạng vật thể bằng sóng vô tuyến điện (RFID);

+ Máy xác định vô tuyến: thiết bị phát hiện đối tượng, di chuyển vật thể và các ứng dụng cảnh báo hoặc báo động từ xa.

Và các thiết bị vô tuyến cự ly ngắn phải tuân thủ các quy định về quy hoạch tần số và phân kênh tần số của Việt Nam.

- Về quy định kỹ thuật: QCVN quy định các chỉ tiêu như: Điều kiện môi trường; Đo kiểm tra sự tuân thủ các yêu cầu kỹ thuật; Yêu cầu đối với máy phát; Yêu cầu đối với máy thu.

- Về phương thức quản lý và trách nhiệm của tổ chức cá nhân: Các tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm thực hiện các quy định về chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy theo các quy định hiện hành.

- Về tổ chức thực hiện:

QCVN quy định Cục Viễn thông và các Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức triển khai.

Thông tư ban hành QCVN có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2021. 

 

NVHA