Ngành

Thông tư số 38/2020/TT-BTTTT ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị vô tuyến mạng diện rộng công suất thấp (LPWAN) băng tần 920 MHz đến 923 MHz”

17/11/2020 10:05 SA

Ngày 16/11/2020, Bộ trưởng ký ban hành Thông tư số 38/2020/TT-BTTTT ban hành  “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị vô tuyến mạng diện rộng công suất thấp (LPWAN) băng tần 920 MHz đến 923 MHz”.

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia “về thiết bị vô tuyến mạng diện rộng công suất thấp (LPWAN) băng tần 920 MHz đến 923 MHz” (QCVN) được xây dựng mới trên cơ sở tham khảo các tài liệu của Liên minh Viễn thông quốc tế ITU-R (ITU-R Report SM.2423-0, 06/2018; ITU-R Recommendation SM.329-12, 9/2012), tiêu chuẩn của Viện Tiêu chuẩn Viễn thông châu Âu ETSI (ETSI EN 300 220-1 V3.1.1, 02/2017, ETSI EN 300 220-2 V3.2.1, 6/2018) và tiêu chuẩn của các quốc gia trong khu vực ASEAN (tiêu chuẩn Regulation number 3/2019 của Indonesia, tiêu chuẩn Class assignment No. 1-2017 của Malaysia; Tiêu chuẩn IMDA TS SRD Issue 1 Revision 1, 4/2018 của Singapore).

Về các nội dung chính của QCVN

- Về phạm vi áp dụng:

Quy chuẩn này quy định các chỉ tiêu kỹ thuật về phổ tần, điều kiện kỹ thuật và phương pháp đo đối với thiết bị vô tuyến trong mạng diện rộng công suất thấp (LPWAN) hoạt động tại băng tần từ 920 MHz đến 923 MHz.

Thiết bị vô tuyến trong mạng LPWAN bao gồm các cảm biến (Sensors hay End-points) và thiết bị truy cập (Access stations hay Gateways) được kết nối với nhau qua giao diện vô tuyến, sử dụng phổ tần dùng chung (băng tần 920 MHz đến 923 MHz) với các thiết bị vô tuyến cự ly ngắn khác.

Các thiết bị vô tuyến trong mạng LPWAN IMT sử dụng phổ tần cấp phép cho thông tin di động công cộng IMT không thuộc phạm vi điều chỉnh của Quy chuẩn này.

Quy chuẩn này áp dụng đối với sản phẩm, hàng hóa thiết bị vô tuyến trong mạng diện rộng công suất thấp (LPWAN) có mã số HS quy định tại Phụ lục D.

- Về quy định kỹ thuật: QCVN quy định các chỉ tiêu như: Yêu cầu chung; Các điều kiện đo kiểm, nguồn và nhiệt độ môi trường; Giải thích kết quả đo; Yêu cầu và phương pháp đo.

- Về phương thức quản lý và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân:

Các thiết bị vô tuyến mạng diện rộng công suất thấp (LPWAN) băng tần 920 MHz đến 923 MHz thuộc phạm vi điều chỉnh quy định tại 1.1 phải tuân thủ các quy định trong Quy chuẩn này.

Trong trường hợp phòng đo kiểm được chỉ định hoặc công nhận trong nước chưa đủ điều kiện thực hiện đo kiểm chỉ tiêu Quá tải đầu vào máy thu (2.4.9), thì việc đánh giá dựa theo kết quả đo kiểm của nhà sản xuất.

Thông tư ban hành QCVN có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2021. 

 

NVHA