Chính sách pháp luật mới

Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hiệu quả Ngày Pháp luật

06/11/2020 08:42 SA

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) luôn được Đảng và Nhà nước ta quan tâm ở cả nội dung và hình thức phổ biến, truyền tải pháp luật, thông tin pháp lý để đối tượng được tác động hình thành thói quen, tình cảm đối với pháp luật và có hành vi xử sự phù hợp, có ý thức chấp hành, tuân thủ pháp luật. Trong những năm qua, công tác PBGDPL đã và đang khẳng định vị trí, vai trò ngày càng quan trọng trong đời sống xã hội, nhất là trong quá trình tổ chức thực hiện pháp luật, góp phần xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Từ khi Luật phổ biến giáo dục pháp luật được Quốc hội thông qua, công tác này ngày càng có nhiều bước tiến vượt bậc. Trong nội dung Luật đã có nhiều điều khoản hợp lý, nhằm tăng cường chất lượng công tác PBGDPL từ trung ương đến địa phương. Trong đó phải kể đến Điều 8, đã quy định: Ngày 09 tháng 11 hàng năm là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Ngày Pháp luật). Ngày Pháp luật được tổ chức nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội.  

Ngày Pháp luật đã được quy định cụ thể tại Chương II Nghị định số 28/2013/NĐ-CP ngày 04/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật. Theo đó, các nội dung tổ chức Ngày Pháp luật được quy định cụ thể bao gồm: 1) Khẳng định vị trí, vai trò của Hiến pháp, pháp luật trong quản lý nhà nước và đời sống xã hội; 2) Giáo dục cán bộ, công chức, viên chức và người dân ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật; ý thức bảo vệ pháp luật; lợi ích của việc chấp hành pháp luật; 3) Tuyên truyền, phổ biến các quy định của Hiến pháp, pháp luật thiết thực với đời sống của nhân dân, gắn với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; 4) Vận động nhân dân nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật; 5) Biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong xây dựng pháp luật, thực thi pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật, gương người tốt, việc tốt trong thực hiện pháp luật. Bên cạnh việc quy định nội dung, Nghị định cũng đã quy định các hình thức có thể tổ chức, bao gồm: 1) Mít tinh; hội thảo; tọa đàm; 2) Thi tìm hiểu pháp luật; 3) Tuyên truyền, phổ biến pháp luật lưu động; triển lãm; 4) Các hình thức khác theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp.

Để việc triển khai Ngày Pháp luật tại Bộ TTTT được hiệu quả, hằng năm, Vụ Pháp chế - đơn vị đầu mối về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đều trình Lãnh đạo Bộ kế hoạch triển khai cụ thể Ngày Pháp luật tại Bộ. Theo đó, Bộ TTTT đã tiến hành nhiều hoạt động cụ thể như sau:

- Đưa nội dung triển khai Ngày Pháp luật vào Kế hoạch công tác phổ biến giáo dục pháp luật hàng năm.

- Gửi văn bản hướng dẫn thực hiện Ngày Pháp luật với các nội dung, hình thức, yêu cầu, chủ đề cụ thể đến Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ để các cơ quan, đơn vị có cơ sở thực hiện hiệu quả, tiết kiệm, nề nếp.

- Treo băng rôn chào mừng Ngày Pháp luật tại trụ sở Bộ Thông tin và Truyền thông với khẩu hiệu được lựa chọn phù hợp với chủ đề từng năm.

- Đăng tải nội dung Chào mừng Ngày pháp luật trên bảng thông tin điện tử tại trụ sở của Bộ cũng như trên cổng thông tin điện tử của Bộ (mic.gov.vn) và chuyên mục Chính sách pháp luật (cspl.mic.gov.vn).

- Ngoài ra, Bộ TTTT còn thường xuyên tổ chức gặp mặt các cán bộ, công chức làm công tác xây dựng pháp luật, chính sách tại các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, gặp mặt và lắng nghe góp ý, thắc mắc của các doanh nghiệp lĩnh vực thông tin và truyền thông.  

Trong thời gian tới, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ tiếp tục xây dựng, thực hiện kế hoạch triển khai Ngày Pháp luật một cách cụ thể gắn với thực tiễn. Cùng với đó, sẽ nghiên cứu áp dụng các hình thức tuyên truyền mới, ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong lĩnh vực thông tin và truyền thông. 

Vụ Pháp chế