Ngành

Thông tư 21/2020/TT-BTTTT quy định về việc cấp Giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với hàng hóa trong lĩnh vực thông tin và truyền thông

08/09/2020 16:36 CH

Ngày 15/5/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 69/2018/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương, trong đó tại Điều 10, 11 giao nhiệm vụ cho các bộ, ngành ban hành Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải nộp CFS và thẩm quyền quản lý CFS đối với hàng hóa xuất khẩu. Trong lĩnh vực thông tin và truyền thông, Bộ Thông tin và Truyền thông có nhiệm vụ ban hành Danh mục hàng hóa và thẩm quyền quản lý CFS đối với các nhóm hàng hóa sau: sản phẩm báo chí; xuất bản; bưu chính và chuyển phát; thiết bị viễn thông; sản phẩm, bưu chính, viễn thông, điện tử và CNTT; thiết bị phát, thu phát sóng vô tuyến điện (theo Phụ lục V của Nghị định số 69/2018/NĐ-CP).

Thực hiện quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, ngày 07/9/2020, Bộ trưởng ký ban hành Thông tư số 21/2020/TT-BTTTT quy định cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với hàng hóa trong lĩnh vực thông tin và truyền thông.

Các nội dung chính

Thông tư quy định việc cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) đối với sản phẩm, hàng hóa xuất khẩu trong lĩnh vực thông tin và truyền thông và chưa yêu cầu quy định về CFS đối với hàng hóa nhập khẩu. Quy định này nhằm hỗ trợ cho các hàng hóa sản xuất trong nước tiếp cận các thị trường quốc tế và đồng thời không tạo thêm thủ tục hành chính đối với hàng hóa nhập khẩu.

Thông tư CFS bao gồm 06 Điều và 03 Phụ lục:

Phạm vi điều chỉnh: Thông tư quy định chi tiết việc cấp Giấy Chứng nhận lưu hành tự do (CFS) thuộc Danh mục hàng hóa và thẩm quyền quản lý CFS của Bộ Thông tin và Truyền thông bao gồm: cơ quan giải quyết hồ sơ cấp CFS; mẫu đơn đề nghị cấp CFS; mẫu đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung/cấp lại CFS; mẫu CFS.

Đối tượng áp dụng: Thông tư này áp dụng đối với cơ quan quản lý nhà nước; thương nhân tham gia hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa trong lĩnh vực thông tin và truyền thông và tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Quy trình cấp CFS đối với hàng hóa xuất khẩu trong lĩnh vực thông tin và truyền thông: Quy trình, thủ tục cấp CFS đối với hàng hóa xuất khẩu theo yêu cầu của thương nhân được quy định chi tiết tại Điều 11 của Nghị định số 69/2018/NĐ-CP.

Cơ quan giải quyết hồ sơ cấp CFS: Cục Báo chí đối với sản phẩm báo chí Cục Báo chí; Cục Xuất bản, In và Phát hành đối với sản phẩm xuất bản phẩm; Vụ Bưu chính.Sản phẩm bưu chính và chuyển phát; Vụ Công nghệ thông tin đối với các Sản phẩm điện tử và công nghệ thông tin; Cục Viễn thông đối với thiết bị viễn thông; Thiết bị phát, thu phát sóng vô tuyến điện.

Trường hợp sửa đổi, bổ sung CFS; cấp lại do mất, thất lạc CFS, thương nhân thực hiện theo quy định tại Điểm e, Khoản 3, Điều 11 của Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương. Văn bản đề nghị sửa đổi, bổ sung CFS; cấp lại CFS thực hiện theo mẫu tại Phụ lục II của Thông tư này. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Bộ Thông tin và Truyền thông.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/10/2020.

NVHA