Xây dựng pháp luật

BẢO ĐẢM HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT THUỘC THẨM QUYỀN CỦA BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG NĂM 2020

07/10/2020 13:44 CH

Thực hiện quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và Quy chế xây dựng, ban hành, rà soát, hệ thống hóa, hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật, pháp điển quy phạm pháp luật và tham gia góp ý kiến vào các dự án dự thảo văn bản quy phạm pháp luật tại Bộ Thông tin và Truyền thông (Bộ TT&TT) ban hành kèm theo Quyết định 2353/QĐ-BTTTT ngày 30/12/2016, hàng năm Vụ Pháp chế với chức năng, nhiệm vụ được giao đã tiến hành tổng hợp đề xuất, kiến nghị của các đơn vị thuộc Bộ, đồng thời rà soát chính sách cần sửa đổi, bổ sung hoặc xây dựng mới để đề xuất chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Bộ.

Năm 2020, chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Bộ được ban hành tại Quyết định số 2324/QĐ-BTTTT ngày 31/12/2019 và Quyết định số 1134/QĐ-BTTTT ngày 08/7/2020 của Bộ trưởng Bộ TT&TT về việc điều chỉnh, bổ sung Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ TT&TT với tổng số 40 văn bản quy phạm pháp luật ban hành dưới hình thức Thông tư của Bộ trưởng. Quyết định có phân công rõ ràng đơn vị chủ trì xây dựng và các tiến độ ban hành cụ thể đối với từng văn bản đăng ký. 

Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2020 đặt trọng tâm vào việc ban hành các định mức kinh tế kỹ thuật và quy chuẩn kỹ thuật chuyên ngành thông tin và truyền thông, chiếm 50% trong tổng số các văn bản ban hành trong năm. Để hoàn thành được khối lượng lớn các định mức kinh tế, kỹ thuật và quy chuẩn kỹ thuật chuyên ngành, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ đã phải nghiên cứu, rà soát và chuẩn bị từ những năm trước. Với số lượng ban hành 40 Thông tư trong năm 2020 thì các Cục, Vụ chức năng thuộc Bộ phải có quyết tâm cao, kế hoạch công việc sát sao mới đảm bảo hoàn thành chương trinh xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2020 góp phần nâng cao kết quả thứ hạng cải cách hành chính của Bộ.

Tính đến thời điểm hết quý III/2020 (30/9/2020), các đơn vị đã hoàn thành trên 50% tổng số văn bản đăng ký xây dựng trong năm 2020 (21/40 văn bản). Vụ Pháp chế đã tiến hành thẩm định theo thẩm quyền là 11 văn bản của các đơn vị gửi. Quy trình thẩm định văn bản là thủ tục bắt buộc theo quy định của Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015 trước khi trình Lãnh đạo Bộ ký ban hành. Như vậy, từ nay đến cuối năm, tổng số văn bản các đơn vị phải trình ban hành là 19 văn bản (trong đó đã có 11 văn bản đã thẩm định).

Vụ Pháp chế tiếp tục thực hiện các hoạt động theo dõi, hỗ trợ các đơn vị trong khâu góp ý, thẩm định, hoàn thiện văn bản; tổng hợp các khó khăn, vướng mắc báo cáo Lãnh đạo Bộ để có phương án xử lý kịp thời nhằm đảm bảo tiến độ xây dựng và ban hành văn bản theo đúng thời gian đăng ký./.

Vụ Pháp chế - Bộ TTTT