Chính sách, pháp luật

Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc quy định tổ chức thông tin, tuyên truyền trong các tình huống đột xuất, bất thường

20/09/2020 10:56 SA

Bộ Thông tin và Truyền thông đang dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc quy định tổ chức thông tin, tuyên truyền  trong các tình huống đột xuất, bất thường

Các nội dung chính của dự thảo quy định

Phạm vi điều chỉnh: dự thảo quy định về thẩm quyền, trách nhiệm và quy trình phối hợp tổ chức thông tin, tuyên truyền trong các tình huống đột xuất, bất thường trên hạ tầng mạng viễn thông, báo chí, mạng xã hội và hệ thống thông tin cơ sở.

Đối tượng áp dụng: Dự thảo Quyết định áp dụng đối với: Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (gọi tắt là các bộ, cơ quan trung ương); Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi tắt là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh); Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có liên quan.

rên cở sở các nguyên tắc: Thống nhất đầu mối chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp sở hữu hạ tầng mạng viễn thông, báo chí, mạng xã hội và hệ thống thông tin cơ sở triển khai hoạt động thông tin, tuyên truyền; Thống nhất đầu mối yêu cầu thông tin, tuyên truyền trong các tình huống đột xuất, bất thường; Hoạt động thông tin, tuyên truyền phải kịp thời, nhanh chóng; Nội dung thông tin phải ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ áp dụng thực hiện để truyền tải thông điệp chính xác tới người dân và phù hợp với hình thức thông tin, tuyên truyền; Nâng cao trách nhiệm xã hội của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp sở hữu hạ tầng mạng viễn thông, báo chí, mạng xã hội và hệ thống thông tin cơ sở triển khai các hoạt động thông tin, tuyên truyền trong các tình huống đột xuất, bất thường. Dự thảo Quyết đinh có quy định:

- Về thẩm quyền quyết định việc thông tin, tuyên truyền trong các tình huống đột xuất, bất thường: Bộ trưởng các bộ chuyên ngành, Thủ trưởng các cơ quan trung ương quyết định hoặc báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định việc thông tin, tuyên truyền trong các tình huống đột xuất, bất thường xảy ra trên toàn quốc; Bộ trưởng các bộ chuyên ngành, Thủ trưởng các cơ quan trung ương quyết định việc thông tin, tuyên truyền trong các tình huống đột xuất, bất thường xảy ra ở khu vực; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định việc thông tin, tuyên truyền trong các tình huống đột xuất, bất thường xảy ra ở địa phương.

- Quy trình thông tin, tuyên truyền trong các tình huống đột xuất, bất thường

+ Đối với các tình huống đột xuất, bất thường trên toàn quốc hoặc khu vực: Bộ trưởng bộ chuyên ngành, Thủ trưởng cơ quan trung ương có trách nhiệm: Xác định nội dung thông tin và chịu trách nhiệm về nội dung thông tin cần tuyên truyền, phổ biến đến người dân; Lựa chọn các hình thức thông tin, tuyên truyền được quy định tại Điều 8 ( Mạng viễn thông, Báo chí, Mạng xã hội, Hệ thống thông tin cơ sở) của Quyết định này; Xây dựng nội dung thông tin phù hợp với hình thức thông tin, tuyên truyền đã lựa chọn theo mẫu Phụ lục kèm theo Quyết định này; Gửi yêu cầu bằng văn bản hoặc thư điện tử công vụ cho Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông để phối hợp tổ chức thông tin, tuyên truyền đến người dân.

Sau khi nhận được văn bản hoặc thư điện tử công vụ của Bộ trưởng bộ chuyên ngành, Thủ trưởng cơ quan trung ương, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm:

a) Quyết định sử dụng phương tiện và hình thức thông tin, tuyên truyền trên các hạ tầng mạng viễn thông, báo chí, mạng xã hội và hệ thống thông tin cơ sở, phù hợp với yêu cầu thông tin, tuyên truyền do Bộ trưởng bộ chuyên ngành, Thủ trưởng cơ quan trung ương chuyển đến.

b) Yêu cầu các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp sở hữu hạ tầng mạng viễn thông, báo chí, mạng xã hội và hệ thống thông tin cơ sở thực hiện việc thông tin, tuyên truyền.

+ Đối với các tình huống đột xuất, bất thường ở địa phương: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền trên các hạ tầng thông tin, truyền thông thuộc thẩm quyền quản lý của địa phương.

Trong trường hợp cần sự hỗ trợ của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông để thực hiện việc thông tin, tuyên truyền trên các hạ tầng thông tin, truyền thông không thuộc thẩm quyền quản lý của địa phương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm: Xác định nội dung thông tin và chịu trách nhiệm về nội dung thông tin cần tuyên truyền, phổ biến đến người dân trên địa bàn; Lựa chọn các hình thức thông tin, tuyên truyền được quy định tại Điều 8 của Quyết định này; Xây dựng nội dung thông tin phù hợp với hình thức thông tin, tuyên truyền đã lựa chọn theo mẫu Phụ lục kèm theo Quyết định này; Gửi yêu cầu bằng văn bản hoặc thư điện tử công vụ cho Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông để phối hợp tổ chức thông tin, tuyên truyền đến người dân trên địa bàn.

Sau khi nhận được văn bản hoặc thư điện tử công vụ của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm: Quyết định sử dụng phương tiện và hình thức thông tin, tuyên truyền trên các hạ tầng mạng viễn thông, báo chí, mạng xã hội và hệ thống thông tin cơ sở, phù hợp với yêu cầu thông tin, tuyên truyền do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chuyển đến; Yêu cầu các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp sở hữu hạ tầng mạng viễn thông, báo chí, mạng xã hội và hệ thống thông tin cơ sở thực hiện việc thông tin, tuyên truyền.

Bộ Thông tin và Truyền thông trân trọng đề nghị quý Đơn vị góp ý kiến bằng văn bản đối nội dung dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.
Dự thảo đang được lấy ý kiến trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ và của Bộ Thông tin và Truyền thông.
 .

Vụ Pháp chế - Bộ TTTT