Chính sách, pháp luật

Dự thảo Thông tư quy định việc áp dụng tiêu chuẩn, công nghệ hỗ trợ người khuyết tật tiếp cận, sử dụng các sản phẩm, dịch vụ thông tin và truyền thông

28/05/2020 15:32 CH

Sau hơn 10 năm triển khai Thông tư số 28/2009/TT-BTTTT quy định việc áp dụng tiêu chuẩn, công nghệ hỗ trợ người khuyết tật tiếp cận, sử dụng các sản phẩm, dịch vụ thông tin và truyền thông đã bộc lộ nhiều điểm bất cập, chưa phù hợp với tình hình thực tế, công nghệ hiện nay.

Trên cơ sở rà soát, báo cáo tình hình thực hiện của các địa phương và triển khai thực hiện Đề án trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2012 – 2020 theo Quyết định số 1019/QĐ-TTg ngày 05/8/2012 của Thủ tướng Chính phủ. Bộ Thông tin và Truyền thông đang tổ chức nghiên cứu xây dựng dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 28/2009/TT-BTTTT và nhằm hoàn thiện các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia bảo đảm điều kiện tiếp cận các cơ sở hạ tầng thiết yếu của người khuyết tật, tạo cơ hội bình đằng và hướng tới một xã hội không rào cản với người khuyết tật.
Các nội dung chính của dự thảo quy định việc áp dụng tiêu chuẩn, công nghệ hỗ trợ người khuyết tật tiếp cận,
- Về phạm vi áp dụng: quy định việc áp dụng các tiêu chuẩn, công nghệ hỗ trợ người khuyết tật tiếp cận, sử dụng các sản phẩm, dịch vụ thông tin và truyền thông
- Đối tượng áp dụng: dự thảo Thông tư áp dụng với các đối tương sau:
+Các doanh nghiệp sản xuất, phân phối các sản phẩm, dịch vụ thông tin và truyền thông, bao gồm phần cứng, phần mềm và nội dung thông tin số.
+ Các cơ quan nhà nước, bao gồm các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các cấp và các đơn vị sự nghiệp sử dụng ngân sách nhà nước để thiết kế và xây dựng trang thông tin điện tử/cổng thông tin điện tử/cổng dịch vụ công.
+ Các cơ quan báo chí có giấy phép hoạt động phát thanh, truyền hình; các cơ quan báo chí có trang thông tin điện tử/báo điện tử.
+ Các tổ chức cung cấp dịch vụ công, dịch vụ hành chính công.
- Về nội dung của danh mục tiêu chuẩn, công nghệ hỗ trợ, có một số thay đổi so với Thông tư số 28/2014/TT-BTTTT:
+ Cập nhật các tiêu chuẩn quốc gia được ban hành mới
+ Cập nhật các tiêu chuẩn quốc tế liên quan, như: Bổ sung tiêu chuẩn ISO/IEC 405000:2012
+ Loại bỏ tiêu chuẩn không còn phù hợp.
Dự thảo Thông tư ban quy định việc áp dụng tiêu chuẩn, công nghệ hỗ trợ người khuyết tật tiếp cận, sử dụng sản phẩm, dịch vụ thông tin và truyền thông đang được lấy ý kiến góp ý trên Cổng thông tin điện tử của Bộ và Cổng thông tin điện tử của Chính phủ.
Bộ Thông tin và Truyền thông trân trọng đề nghị quý Đơn vị góp ý kiến bằng văn bản đối nội dung dự thảo Thông tư.