Chính sách, pháp luật

Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị điện thoại VHF sử dụng cho nghiệp vụ di động hàng hải

15/02/2020 09:09 SA

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị điện thoại VHF sử dụng cho nghiệp vụ di động hàng hải (QCVN 52:2011/BTTTT) cần thiết phải sửa đổi QCVN do QCVN này được ban hành từ năm 2011 và đến này một số tiêu chuẩn tham chiếu đã thay đổi, bổ sung cập nhật phiên bản mới nên cần thiết sửa đổi để phù hợp với sự phát triển của công nghệ và phù hợp với thực tế và hài hòa với tiêu chuẩn quốc tế.

Dự thảo QCVN được xây dựng trên cơ sở các tiêu chuẩn ETSI EN 300 162-1 V1.4.1 (2006-05) và ETSI EN 300 162-2 V1.2.1 (2006-12) của Viện Tiêu chuẩn viễn thông châu Âu (ETSI).
Dự thảo QCVN có điều chỉnh một số nội dung theo góp ý của các cơ quan, đơn vị, cá nhân nhằm đảm bảo phù hợp với thực tế tại Việt Nam.
 
Các nội dung chính của dự thảo QCVN
 
- Về phạm vi áp dụng:
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia này quy định các yêu cầu tối thiểu cho máy thu, phát VHF dùng cho thoại và gọi chọn số (DSC), có đầu nối ăng ten bên ngoài; Quy chuẩn áp dụng cho máy thu, phát vô tuyến VHF hoạt động trong băng tần nghiệp vụ di động hàng hải (đoạn băng tần cụ thể theo quy định tại Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia) dùng cả hai kênh 12,5 kHz và 25 kHz.
  - Về quy định kỹ thuật:
Dự thảo QCVN quy định các chỉ tiêu như: các yêu cầu chung; các yêu cầu kỹ thuật; các điều kiện đo kiểm chung; các phép kiểm tra môi trường; các yêu cầu cho máy phát; các yêu cầu cho máy thu.
- Về phương thức quản lý và trách nhiệm của các tổ chức cá nhân:
Các tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm thực hiện các quy định về công bố hợp quy theo các quy định hiện hành.
- Về tổ chức thực hiện:
Dự thảo QCVN quy định rõ trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức triển khai quản lý là Cục Viễn thông và các Sở Thông tin và Truyền thông.
Quy chuẩn này được áp dụng thay thế cho Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị điện thoại VHF sử dụng cho nghiệp vụ lưu động hành hải (Ký hiệu QCVN 52:2011/BTTTT).
 
Dự thảo Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị điện thoại VHF sử dụng cho nghiệp vụ di động hàng hải đang được lấy ý kiến góp ý trên Cổng thông tin điện tử của Bộ và Cổng thông tin điện tử của Chính phủ. Bộ Thông tin và Truyền thông trân trọng đề nghị quý Đơn vị góp ý kiến bằng văn bản đối nội dung dự thảo Thông tư.
 
Chi tiết file đính kèm xem tại đây.

Tệp đính kèm: