Chính sách, pháp luật

Sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin sản xuất trong nước được ưu tiên đầu tư, thuê, mua sắm

31/07/2020 07:27 SA

 Bộ Thông tin và Truyền thông đang dự thảo Thông tư quy định tiêu chí xác định sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin sản xuất trong nước được ưu tiên đầu tư, thuê, mua sắm.

Theo dự thảo, sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin sản xuất trong nước được ưu tiên đầu tư, thuê, mua sắm phải đáp ứng các tiêu chí chung như sau:
1. Do tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam thực hiện một trong các hoạt động sau: sáng tạo, thiết kế, sản xuất, cung cấp tại Việt Nam;
2. Tuân thủ các quy định pháp luật về chất lượng sản phẩm và tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật do cơ quan có thẩm quyền ban hành phù hợp với sản phẩm tương ứng;
3.Có chi phí sản xuất trong nước đáp ứng quy định ưu đãi theo quy định pháp luật về đấu thầu;
4. Có tài liệu kỹ thuật và tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt;
5. Có chính sách rõ ràng về các điều khoản cam kết hỗ trợ kỹ thuật, bảo hành, bảo trì, nâng cấp, trách nhiệm của nhà cung cấp và chính sách hậu mãi.
Dự thảo cũng quy định tiêu chí cụ thể đối với sản phẩm, dịch vụ được ưu tiên. Đối với sản phẩm phần cứng, điện tử thì sản phẩm phải đáp ứng đồng thời một số tiêu chí khác.
Cụ thể, sản phẩm phải đáp ứng tiêu chí về năng lực nghiên cứu, thiết kế, sáng tạo, sản xuất và cung ứng sản phẩm, đã được đăng ký nhãn hiệu và được bảo hộ theo quy định của pháp luật Việt Nam; được sản xuất bởi tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam có tối thiểu 50 lao động Việt Nam (có hợp đồng lao động từ 01 năm trở lên) có chuyên môn về phần cứng, điện tử; có tài liệu chứng minh sản phẩm được nghiên cứu, thiết kế, sáng tạo, sản xuất tại Việt Nam như bằng độc quyền sáng chế…
Sản phẩm phải đáp ứng tiêu chí về tiêu chuẩn, chất lượng, an toàn bảo mật của sản phẩm. Được công bố tiêu chuẩn áp dụng theo quy định pháp luật về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật; được sản xuất bởi tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2015.
Đối với sản phẩm phần mềm, sản phẩm phải đáp ứng đồng thời các tiêu chí như: Các chức năng, tính năng kỹ thuật của sản phẩm phù hợp với các yêu cầu nghiệp vụ hoặc quy định, hướng dẫn của cơ quan nhà nước (nếu có); Được sản xuất bởi tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam có tối thiểu 10 lao động Việt Nam (có hợp đồng lao động từ 01 năm trở lên) có chuyên môn về phần mềm và dịch vụ phần mềm; Đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả theo quy định của pháp luật Việt Nam; Sản phẩm được sản xuất theo quy trình sản xuất sản phẩm phần mềm theo quy định, đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng và an toàn thông tin.
Quy định về thực hiện ưu tiên
Các cơ quan, tổ chức sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước để đầu tư, thuê, mua sắm sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin phải: Nêu các yêu cầu ưu tiên sử dụng sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin trong Mô tả các yêu cầu của dự án. Trong trường hợp không sử dụng sản phẩm, dịch vụ được ưu tiên thì cơ quan, tổ chức phải thuyết minh, giải trình việc không lựa chọn sản phẩm, dịch vụ được ưu tiên. Lựa chọn và có phương án ưu đãi, cộng điểm cho nhà thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ được ưu tiên theo quy định.
Không được đưa ra các yêu cầu, điều kiện, tính năng mang tính chỉ định cho sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin nước ngoài, hoặc có thể dẫn tới việc loại bỏ các sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin được ưu tiên trong Thiết kế chi tiết và dự toán, Kế hoạch đấu thầu mua sắm, hoặc Kế hoạch đầu tư, mua sắm khác.
Người đứng đầu cơ quan, tổ chức phải chịu trách nhiệm bảo đảm thực hiện đầy đủ các quy định ưu tiên. Nếu phát hiện cơ quan, tổ chức chưa thực hiện đầy đủ các quy định về ưu tiên thì Người đứng đầu các cơ quan, tổ chức liên quan phải chịu trách nhiệm trước Thủ trưởng cấp trên và trước pháp luật, đặc biệt đối với sự cố mất an toàn thông tin mạng và hậu quả xảy ra đối với hệ thống thông tin thuộc quyền quản lý.
 
Hiện nay dự thảo đang được lấy ý kiến trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ và của Bộ Thông tin và Truyền thông.

NVHA