Nghiệp vụ Pháp chế

Ban hành Quy chế thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử tại Bộ Thông tin và Truyền thông

(07/08/2020)

Ngày 03/8/2020, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định số 1330/QĐ-BTTTT Ban hành Quy chế thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử tại Bộ Thông tin và Truyền thông.

Báo cáo Kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư

(03/08/2020)

Thực hiện Quyết định số 822/QĐ-TCT ngày 10/4/2020 của Tổ công tác ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2020 của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát văn bản quy phạm pháp luật và Quyết định số 823/QĐ-TCT ngày 10/4/2020 cuả Tổ trưởng Tổ công tác về việc phân công thành viên Tổ công tác, Tổ giúp việc và Bộ phận thường trực tham gia các Nhóm rà soát văn bản quy phạm pháp luật, Nhóm rà soát quy định pháp luật đảm bảo đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã hoàn thiện Báo cáo "Kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo đáp ứng yêu cầu  của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư"

Báo cáo Kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông

(03/08/2020)

Ngày 03/7/2020, Thứ trưởng Phạm Anh Tuấn ký ban hành Báo cáo số 56/BC-BTTTT "Kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý

nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông"