Nghiệp vụ Pháp chế

Thông tư 04/2021/TT-BTP hướng dẫn thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 về theo dõi tình hình thi hành pháp luật và Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP

Thông tư 04/2021/TT-BTP hướng dẫn thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 về theo dõi tình hình thi hành pháp luật và Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP

(13/07/2021)

Ngày 21/6/2021, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký ban hành Thông tư 04/2021/TT-BTP hướng dẫn thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 về theo dõi tình hình thi hành pháp luật và Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP.

Quy chế kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Thông tin và Truyền thông

(12/07/2021)

Ngày 08/07/2021, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định số 953/QĐ về việc ban hành quy chế kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Thông tin và Truyền thông

Báo cáo Công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 6 tháng đầu năm 2021

(09/07/2021)

 Ngày 08/7/2021, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 06 tháng đầu năm 2021.