Nghiệp vụ Pháp chế

SỔ TAY HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ PHÁP ĐIỂN

(28/07/2020)

Công tác pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật là việc làm mới của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Để giúp các cơ quan thuận lợi trong triển khai thực hiện, Vụ Pháp chế- Bộ Thông tin và Truyền thông xin giới thiệu cuốn "Sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật" do Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp biên soạn. Cuốn sổ tay sẽ là tài liệu quan trọng giúp các bộ, ngành triển khai thực hiện công tác pháp điển được chất lượng, hiệu quả.

Trân trọng giới thiệu!

SỔ TAY HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ KIỂM TRA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM 2016

(28/07/2020)

Hoạt động kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (sau đây gọi tắt là kiểm tra văn bản) ở nước ta được tổ chức thực hiện trong hệ thống cơ quan hành chính nhà nước để kiểm tra tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất đối với các văn bản quy phạm pháp luật do các bộ, cơ quan ngang bộ và chính quyền địa phương ban hành. Hoạt động kiểm tra văn bản được xác lập trên cơ sở quy định của Hiến pháp, Luật tổ chức Chính phủ, Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân (nay là Luật tổ chức chính quyền địa phương), Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản quy định chi tiết thi hành. Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật là một nhiệm vụ phức tạp, mang tính chuyên môn, nghiệp vụ cao, được thực hiện thường xuyên, kịp thời nhằm phát hiện những nội dung trái pháp luật để xử lý bằng các hình thức: đình chỉ việc thi hành, bãi bỏ văn bản sai trái, đính chính văn bản nhằm bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất của văn bản trong hệ thống pháp luật, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật. Để giúp các cơ quan, người làm công tác kiểm tra văn bản nâng cao nghiệp vụ, kiến thức và hiệu quả công tác kiểm tra, xử lý văn bản, Vụ Pháp chế Bộ Thông tin và Truyền thông giới thiệu cuốn “Sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật” do Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp phối hợp với dự án Dự án phát triển lập pháp quốc gia tại Việt Nam (NLD) biên soạn.

Trân trọng giới thiệu!

Giới thiệu Nghị định 55/2019/NĐ-CP về Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

(28/07/2020)

Ngày 24 tháng 6 năm 2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 55/2019/NĐ-CP về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 16 tháng 8 năm 2019.

 

Báo cáo Công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 6 tháng đầu năm 2020

(20/07/2020)

 Ngày 16/7/2020, Bộ Thông tin và Truyền thông đã hoàn thiện báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 6 tháng đầu năm 2020.

Nhìn chung, tình hình vi phạm hành chính trong các lĩnh vực về thông tin và truyền thông trong 6 tháng đầu năm 2020 giảm so với cùng kỳ báo cáo năm 2019 và đối tượng vi phạm rất đa dạng: các doanh nghiệp sử dụng mạng vô tuyến dùng riêng (doanh nghiệp bảo vệ, khách sạn, nhà hàng); Đài truyền thanh không dây xã phường; các doanh nghiệp viễn thông và các cá nhân (sử dụng thiết bị điện thoại không dây)… với các hành vi vi phạm một số lĩnh vực cụ thể như sau:
 
Trong 6 tháng đầu năm 2020, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính, đã ban hành 65 Quyết định XPVPHC (trong đó nhiều nhất là vi phạm trong lĩnh vực tần số vô tuyến điện) với tổng giá trị tiền xử phạt là 1.181.568.000 đồng.
- Số quyết định xử phạt vi phạm hành chính được ban hành: 65 quyết định;
- Số quyết định đã được thi hành: 64 quyết định
- Tổng số đối tượng là người chưa thành niên được áp dụng biện pháp thay thế quản lý tại gia đình: Không
- Tổng số quyết định cưỡng chế thi hành: Không;
- Áp dụng hình thức xử phạt bổ sung: Không
- Số tiền thu được từ bán, thanh lý tang vật… bị tịch thu: Không;
- Số quyết định bị khiếu nại: Không

Điều chỉnh, bổ sung Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2020 thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ Thông tin và Truyền thông

(09/07/2020)

 Ngày 08/7/2020, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng ký Quyết định số 1134/QĐ-BTTTT về việc điều chỉnh, bổ sung Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2020 thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Theo quyết định 1134/QĐ-BTTTT, Bộ Thông tin và Truyền thông bổ sung 17 Thông tư vào Chương trình; chuyển 02 Thông tư từ Chương trình năm 2019 sang; đưa 02 Thông tư ra khỏi Chương trình