Ngành

Về việc hướng dẫn xác định chi phí thuê dịch vụ công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước

(01/06/2020)

Với mong muốn mở ra một thị trường công nghệ thông tin được cạnh tranh công bằng, lành mạnh, cũng như tạo điều kiện cho nhà quản lý có thêm sự lựa chọn, tối ưu hóa nguồn vốn sử dụng, việc thuê ngoài dịch vụ công nghệ thông tin là một chính sách hiệu quả, phù hợp với xu hướng. Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành tại Thông tư 12/2020/TT-BTTTT ngày 29/5/2020 về việc hướng dẫn xác định chi phí thuê dịch vụ công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước theo phương pháp tính chi phí. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 14/7/2020.

Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông

Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông

(15/05/2020)

Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số 11/2020/TT-BTTTT Quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông.