Ngành

Quy định các nội dung đặc thù của hợp đồng thuê dịch vụ công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước

(09/09/2020)

Kể từ ngày 01/01/2020, khi Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05 /9/2020 của Chính phủ quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước, văn bản hiện đang hướng dẫn về việc xây dựng các nội dung hợp đồng thuê dịch vụ công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông tại công văn số 2455a/BTTTT-THH ngày 29/7/2019 dừng áp dụng. Cũng theo Nghị định 73/2019/NĐ-CP tại khoản 1 Điều 49 đã giao Bộ Thông tin và Truyền thông quy định các Quy định các nội dung đặc thù của hợp đồng thuê dịch vụ công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước.

Ngày 9/9/2020, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 23/2020/TT-BTTTT về việc quy định các nội dung đặc thù của hợp đồng thuê dịch vụ công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước. Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 25/10/2020.

Thông tư 21/2020/TT-BTTTT quy định về việc cấp Giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với hàng hóa trong lĩnh vực thông tin và truyền thông

(08/09/2020)

Ngày 15/5/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 69/2018/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương, trong đó tại Điều 10, 11 giao nhiệm vụ cho các bộ, ngành ban hành Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải nộp CFS và thẩm quyền quản lý CFS đối với hàng hóa xuất khẩu. Trong lĩnh vực thông tin và truyền thông, Bộ Thông tin và Truyền thông có nhiệm vụ ban hành Danh mục hàng hóa và thẩm quyền quản lý CFS đối với các nhóm hàng hóa sau: sản phẩm báo chí; xuất bản; bưu chính và chuyển phát; thiết bị viễn thông; sản phẩm, bưu chính, viễn thông, điện tử và CNTT; thiết bị phát, thu phát sóng vô tuyến điện (theo Phụ lục V của Nghị định số 69/2018/NĐ-CP).

Thực hiện quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, ngày 07/9/2020, Bộ trưởng ký ban hành Thông tư số 21/2020/TT-BTTTT quy định cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với hàng hóa trong lĩnh vực thông tin và truyền thông.

Các văn bản hướng dẫn Nghị định 73/2019/NĐ-CP

(08/09/2020)
Nhằm hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoặc có liên quan đến hoạt động quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước, Chính phủ đã ban hành Nghị định số Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2019 của Chính phủ quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước. Nghị định được ban hành nhằm bảo đảm phù hợp với quy định của Luật đầu tư công, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2020; khắc phục những hạn chế, vướng mắc trong thực tiễn triển khai thi hành Nghị định số 102/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước và Quyết định số 80/2014/QĐ-TTg ngày 30 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định thí điểm về thuê dịch vụ công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước.
MỘT SỐ NỘI DUNG QUAN TRỌNG NGHỊ ĐỊNH SỐ 19/2020/NĐ-CP KIỂM TRA, XỬ LÝ KỶ LUẬT TRONG THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH

MỘT SỐ NỘI DUNG QUAN TRỌNG NGHỊ ĐỊNH SỐ 19/2020/NĐ-CP KIỂM TRA, XỬ LÝ KỶ LUẬT TRONG THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH

(28/08/2020)

Ngày 12 tháng 02 năm 2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 19/2020/NĐ-CP Kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính (gọi tắt là Nghị định số 19/2020/NĐ-CP); Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 31 tháng 3 năm 2020.

Nghị định số 91/2020/NĐ-CP về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác

Nghị định số 91/2020/NĐ-CP về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác

(26/08/2020)

Ngày 14/8/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 91/2020/NĐ-CP về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác. Nghị định số có hiệu lực thi hành từ ngày 01/10/2020.