Cải cách hành chính

Ban hành Quy chế thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử tại Bộ Thông tin và Truyền thông

(07/08/2020)

Ngày 03/8/2020, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định số 1330/QĐ-BTTTT Ban hành Quy chế thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử tại Bộ Thông tin và Truyền thông.

Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực bưu chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông

(02/06/2020)

Ngày 01/6/2020, Thứ trưởng Phạm Anh Tuấn ký Quyết định số 927a/QĐ-BTTTT về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực bưu chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Theo Quyết định số 927a/QĐ-BTTTT, 06 Thủ tục hành chính cấp trung ương và 03 Thủ tục hành chính cấp tỉnh trong lĩnh vực Bưu chính được sửa đổi, bổ sung