Kiểm tra VBQPPL

Quy chế kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Thông tin và Truyền thông

(12/07/2021)

Ngày 08/07/2021, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định số 953/QĐ về việc ban hành quy chế kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Thông tin và Truyền thông

SỔ TAY HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ KIỂM TRA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM 2016

(28/07/2020)

Hoạt động kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (sau đây gọi tắt là kiểm tra văn bản) ở nước ta được tổ chức thực hiện trong hệ thống cơ quan hành chính nhà nước để kiểm tra tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất đối với các văn bản quy phạm pháp luật do các bộ, cơ quan ngang bộ và chính quyền địa phương ban hành. Hoạt động kiểm tra văn bản được xác lập trên cơ sở quy định của Hiến pháp, Luật tổ chức Chính phủ, Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân (nay là Luật tổ chức chính quyền địa phương), Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản quy định chi tiết thi hành. Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật là một nhiệm vụ phức tạp, mang tính chuyên môn, nghiệp vụ cao, được thực hiện thường xuyên, kịp thời nhằm phát hiện những nội dung trái pháp luật để xử lý bằng các hình thức: đình chỉ việc thi hành, bãi bỏ văn bản sai trái, đính chính văn bản nhằm bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất của văn bản trong hệ thống pháp luật, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật. Để giúp các cơ quan, người làm công tác kiểm tra văn bản nâng cao nghiệp vụ, kiến thức và hiệu quả công tác kiểm tra, xử lý văn bản, Vụ Pháp chế Bộ Thông tin và Truyền thông giới thiệu cuốn “Sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật” do Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp phối hợp với dự án Dự án phát triển lập pháp quốc gia tại Việt Nam (NLD) biên soạn.

Trân trọng giới thiệu!