Chính sách, pháp luật

Dự thảo Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị truy nhập vô tuyến băng tần 5ghz

(31/03/2021)

Băng tần 5 GHz là băng tần phổ biến thứ hai (sau băng 2,4 GHz) dành cho các thiết bị vô tuyến cố định. So với băng 2,4 GHz. Hạn chế của băng 5 GHz là khả năng đâm xuyên của tín hiệu kém nên phạm vi sử dụng nhỏ, khó triển khai rộng rãi. Tuy nhiên, điểm này lại là lợi thế khi sử dụng cho các hệ thống vô tuyến cố định. 

QCVN 65:2013/BTTTT được xây dựng dựa trên tài liệu tham chiếu là tiêu chuẩn ETSI EN 301 893 V1.3.1 (2005-08). Đây là tiêu chuẩn được Châu Âu ban hành cho các thiết bị vô tuyến cố định RLAN ở băng tần 5 GHz .

Hiện tại, phiên bản mới nhất của tiêu chuẩn ETSI EN 300 893 là V2.1.1 (2017-05). Do đó, QCVN về thiết bị truy nhập vô tuyến băng tần 5ghz cần phải sửa đổi, bổ sung nhằm đảm bảo phù hợp với thực tế tại Việt Nam.

Những chính sách pháp luật trong lĩnh vực thông tin và truyền thông cần được hoàn thiện khi Luật Đầu tư có hiệu lực

(01/10/2020)

Ngày 17 tháng 6 năm 2020, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật Đầu tư và sẽ có hiệu lực từ 01/01/2021. Trong Luật Đầu tư 2020 có những nội dung tác động trực tiếp đặt ra yêu cầu phải hoàn thiện các quy định pháp luật về lĩnh vực thông tin và truyền thông để đảm bảo sự thống nhất, cụ thể:

1.     Đối với ngành/nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện:
So với Luật đầu tư 2014, Luật Đầu tư 2020, ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực thông tin và truyền thông bổ sung thêm 03 ngành/nghề kinh doanh có điều kiện (gồm kinh doanh dịch vụ trung tâm dữ liệu; kinh doanh dịch vụ định danh và xác thực điện tử; kinh doanh dịch vụ phát hành báo chí nhập khẩu) và sửa đổi bổ sung 01 ngành/nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện (sửa đổi, bổ sung tên “kinh doanh dịch vụ đăng ký, duy trì tên miền .vn” thành “kinh doanh dịch vụ đăng ký tên miền”).
Dựa trên các căn cứ pháp lý này, để triển khai thực hiện Luật đầu tư, Bộ TTTT đối với các ngành/nghề đầu tư kinh doanh mới được bổ sung cần triển khai xây dựng các quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh đối với ngành/nghề kinh doanh đó (do các ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện theo danh mục phụ lục 4 Luật đầu tư đều đã ban hành văn bản QPPL theo chỉ đạo của Chính phủ), tính đến thời điểm này, quá trình thực hiện Luật Đầu tư 2020 của Bộ TTTT như sau:
- Đối với kinh doanh dịch vụ định danh và xác thực điện tử: Các điều kiện về đầu tư kinh doanh đối với dịch vụ này, Bộ đang đưa vào nội dung dự thảo Nghị định định danh và xác thực điện tử (huyền cần kiểm tra kỹ lại dự thảo Nghị định vì hình như phạm vi điều chỉnh mới chỉ xác thực và định danh với các cơ quan nhà nước; còn phần dân sự chưa điều chỉnh) đang trình Chính phủ ban hành.
- Đối với ngành nghề kinh doanh trung tâm dịch vụ dữ liệu: Hiện nay, Bộ đã trình Chính phủ dự thảo Hồ sơ đề nghị xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 72/20113/NĐ-CP và Nghị định 27/2018/NĐ-CP trong đó có đề xuất chính sách quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh đối với dịch vụ trung tâm dữ liệu.
- Đối với ngành nghề kinh doanh dịch vụ đăng ký, duy trì tên miền. Nội dung này trước đây Nghị định 72/20113/NĐ-CP và Nghị định 27/2018/NĐ-CP đã có quy định về dịch vụ đăng ký, duy trì tên miền .vn và tên miền quốc tế. Tuy nhiên, do Luật sửa đổi, bổ sung Luật Đầu tư năm 2016 chỉ có kinh doanh dịch vụ đăng ký, duy trì tên miền “.vn” là ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Do đó, đối với dịch vụ đăng ký duy trì tên miền quốc tế chưa có quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh. Tại Luật đầu tư 2020 đã ghi nhận doanh dịch vụ đăng ký, duy trì tên miền là ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện không có sự phân biệt giữa tên miền “.vn” và tên miền quốc tế. Để hoàn thiện chính sách quản lý về đăng ký, duy trì tên miền Bộ đã trình Chính phủ dự thảo Hồ sơ đề nghị xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 72/20113/NĐ-CP và Nghị định 27/2018/NĐ-CP.
- Đối với ngành nghề kinh doanh dịch vụ phát hành báo chí nhập khẩu. Đây là nội dung ngành nghề đề được ghi nhận trên cơ sở nhằm thực hiện Điều 54 Luật báo chí. Tuy nhiên, nội dung quy định của Luật báo chí chưa đầy đủ các quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh theo quy định Điều 7 Luật đầu tư. Bên cạnh đó, đối với ngành nghề này, việc nhập khẩu có liên quan đến Luật quản lý ngoại thương do đó ngoài thực hiện Luật đầu tư còn chịu sự điều chỉnh của Luật quản lý ngoại thương và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật quản lý ngoại thương.
Cụ thể theo khoản 3 Điều 7 Nghị định 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số Điều của Luật Quản lý ngoại thương quy định “3. Căn cứ Phụ lục III Nghị định này, các bộ, cơ quan ngang bộ ban hành hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ban hành quy định chi tiết về việc cấp giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu phù hợp với quy định pháp luật và thực hiện việc cấp phép theo quy định.” Và các hoạt động nhập khẩu báo nằm trong phụ lục 3 Nghị định 69/2018/NĐ-CP.
Như vậy, để hoàn thiện các quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh theo quy định của Luật đầu tư 2020, hiện nay chỉ còn mỗi dịch vụ phát hành báo chí nhập khẩu là chưa có lộ trình xây dựng.
2. Đối với hoạt động đầu tư ra nước ngoài.
Đối với Luật 2020 trong lĩnh vực thông tin và truyền thông có trong danh mục ngành nghề đầu tư ra nước ngoài có điều kiện. cụ thể:
Điểm d khoản 1 Điều 54 Luật đầu tư quy định về ngành nghề đầu tư ra nước ngoài có điều kiện bao gồm: “d. báo chí, phát thanh, truyền hình”
Theo quy định tại khoản 2 Điều 54 quy định “Điều kiện đầu tư ra nước ngoài trong ngành, nghề quy định tại khoản 1 Điều này được quy định tại các luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nghị định của Chính phủ và điều ước quốc tế về đầu tư mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.”. Đây là nội dung mới, Bộ TTTT cần tiến hành rà soát các quy định liên quan, nghiên cứu, đề xuất triển khai quy định này.
3. Đối với việc cấp, điều chỉnh và thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với khu công nghệ thông tin tập trung
Theo điểm c khoản 3 Điều 39 Luật quy định Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp, điều chỉnh và thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư quy địnhc) Dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế nơi chưa thành lập Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế hoặc không thuộc phạm vi quản lý của Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.”
Đây là điểm mới so với Luật đầu tư 2014, quy định này khắc phục được những khó khăn trong việc cấp, điều chỉnh, thi hồi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư khu công nghệ thông tin hiện nay./.
Sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin sản xuất trong nước được ưu tiên đầu tư, thuê, mua sắm

Sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin sản xuất trong nước được ưu tiên đầu tư, thuê, mua sắm

(31/07/2020)

Theo dự thảo Thông tư, sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin sẽ được ưu tiên đầu tư, thuê, mua sắm khi đáp ứng tiêu chí về tiêu chuẩn, chất lượng, an toàn bảo mật của sản phẩm; được công bố tiêu chuẩn áp dụng theo quy định pháp luật về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật; được sản xuất bởi tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam 

Dự thảo Thông tư Quy định về quản lý đài truyền thanh cấp xã ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông

Dự thảo Thông tư Quy định về quản lý đài truyền thanh cấp xã ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông

(24/07/2020)

Thời gian gần đây, lĩnh vực thông tin cơ sở có sự thay đổi lớn về mặt công nghệ, xuất hiện truyền thanh sử dụng phương thức truyền dẫn tín hiệu âm thanh trên hạ tầng viễn thông, Internet. Đây là một giải pháp công nghệ mới, hiện đại, có nhiều ưu điểm về mặt kỹ thuật, quản lý và vận hành so với truyền thanh có dây/truyền thanh FM như:Không cần có máy phát sóng và cột ănten; Không giới hạn khoảng cách truyền tín hiệu âm thanh; Khắc phục những lỗi thường xảy ra với hệ thống truyền thanh FM hay bị nhiễu; Quản lý, vận hành tập trung thông qua Website quản trị đơn giản, dễ sử dụng, tiết kiệm thời gian và nhân lực; có khả năng giám sát và vận hành thiết bị cụm thu phát truyền thanh từ xa; quản lý thiết bị đầu cuối qua ứng dụng trên bản đồ số, giúp phát hiện các thiết bị hư hỏng mà không cần người quản lý đến tận nơi kiểm tra; Ứng dụng công nghệ số trong sản xuất, lưu trữ và quản lý chương trình phát thanh; Đọc tự động, chuyển đổi bản tin giấy sang giọng nói...

Ngày 20/01/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 135/QĐ-TTg phê duyệt Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin, trong đó có nhiệm vụ xây dựng, hoàn thiện hệ thống truyền thanh cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông.
Chính vì những lý do đó mà Bộ Thông tin và Truyền thông đang triển khai xây dựng Thông tư quy định về quản lý đài truyền thanh cấp xã ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông nhằm triển khai thực hiện Quyết định số 135/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; đồng thời là cơ sở pháp lý quan trọng để các doanh nghiệp sản xuất thiết bị truyền thanh và địa phương đầu tư phát triển hệ thống truyền thanh cấp xã theo công nghệ mới.