Giám định Tư pháp

Quyết định số 20/QĐ-BTTP của Cục Bổ trợ tư pháp về ban hành Tài liệu bồi dưỡng kiến thức pháp lý về giám định tư pháp

(15/04/2022)

 Ngày 22 tháng 3 năm 2022, Bộ Tư pháp (Cục Bổ trợ tư pháp) đã ban hành Quyết định số 20-QĐ-BTTP về việc ban hành Tài liệu bồi dưỡng kiến thức pháp lý về công tác giám định tư pháp. Tài liệu được ban hành là cơ sở để các bộ, cơ quan ngang bộ, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho đội ngũ giám định viên tư pháp, người giám định tư pháp theo vụ việc thuộc phạm vi, thẩm quyền quản lý. 

Tài liệu nghiên cứu gồm Lời mở đầu và 02 phần: (1) Quy định của pháp luật về giám định tư pháp; (2) Một số kỹ năng pháp lý cơ bản của người giám định tư pháp. Nội dung cụ thể Vụ Pháp chế xin được gửi tại file kèm theo để tiện theo dõi.