Ngành

Thông tư số 35/2020/TT-BTTTT ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị truyền dữ liệu băng rộng hoạt động trong băng tần 2,4 GHz”

09/11/2020 10:11 SA

Hiện nay, việc quản lý thiết bị truyền dữ liệu băng rộng có công suất bức xạ đẳng hướng tương đương (e.i.r.p.) đến 200 mW hoạt động trong băng tần dịch vụ đang áp dụng QCVN 54:2011/BTTTT. Do tiêu chuẩn ETSI EN 300 328 v2.2.2 (2019-07) thay thế cho tiêu chuẩn mà Việt Nam dùng để tham chiếu xây dựng QCVN 54:2011/BTTTT. Chính vì vậy, Ngày 06/11/2020, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số 35/2020/TT-BTTTT ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị truyền dữ liệu băng rộng hoạt động trong băng tần 2,4 GHz” để phù hợp với sự phát triển công nghệ, phù hợp với thực tế và hài hòa với tiêu chuẩn quốc tế.

Về các nội dung chính của QCVN

- Về phạm vi áp dụng: Quy chuẩn quy định yêu cầu kỹ thuật đối với thiết bị truyền dữ liệu băng rộng có công suất bức xạ đẳng hướng tương đương (e.i.r.p.) đến 200 mW hoạt động trong băng tần dịch vụ, cụ thể:

+ Băng tần phát: 2400 MHz - 2483,5 MHz

+ Băng tần thu: 2400 MHz - 2483,5 MHz

Các thiết bị sử dụng công nghệ băng siêu rộng (Ultra Wide Band - UWB) không thuộc phạm vi điều chỉnh của Quy chuẩn này.

- Về quy định kỹ thuật: QCVN quy định các chỉ tiêu như: Điều kiện môi trường hoạt động; Phân loại thiết bị; Yêu cầu kỹ thuật (Quy định chung; Công suất phát RF; Băng thông kênh chiếm dụng,…).

Ngoài ra, QCVN có quy định về phương pháp đo.

- Về phương thức quản lý và trách nhiệm của tổ chức cá nhân: Các tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm thực hiện các quy định về chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy theo các quy định hiện hành.

- Về tổ chức thực hiện: QCVN quy định Cục Viễn thông và các Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức triển khai QCVN này.

Thông tư ban hành QCVN có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2021. 

 
 
 

NVHA