Chính sách pháp luật mới

TRIỂN KHAI QUYẾT ĐỊNH 209/QĐ-TTG CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ RÀ SOÁT VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

05/10/2020 16:50 CH

Triển khai Quyết định số 209/QĐ- TTg, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 822/QĐ-TCT ngày 10/4/2020 giao Thứ trưởng Phạm Anh Tuấn – Bộ Thông tin và Truyền thông làm trưởng nhóm 9 (Nhóm rà soát quy định pháp luật đảm bảo đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư). Ngày 03/7/2020, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ký văn bản số 56/BC-BTTTT báo cáo Chính phủ kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của các Bộ Thông tin và Truyền thông.

Theo đó, Bộ TTTT đã thực hiện rà soát theo yêu cầu thực hiện yêu cầu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại công văn số 3126/TTKQH-TH ngày 19/10/2019 của Tổng thư ký Quốc hội về việc rà soát văn bản quy phạm pháp luật và Nghị quyết số 117/NQ-CP ngày 9/12/2019 của Chính phủ về Phiên họp thường kỳ tháng 11 năm 2019 và Nghị quyết số 01/NQCP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020.

Kết quả rà soát văn bản

Bộ Thông tin và Truyền thông đã thực hiện rà soát: 20 Luật, 80 Nghị định, 31 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, 316 Thông tư, 23 Thông tư liên tịch, 10 quyết định của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông trong các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông. Qua rà soát, Bộ Thông tin và Truyền thông phát hiện nhiều văn bản mâu thuẫn, chồng chéo, bất cập hoặc không còn phù hợp thực tiễn, gây khó khăn, kìm hãm sự phát triển cụ thể: 10 Luật; 27 Nghị định, 8 Quyết định Thủ tướng Chính phủ, 59 Thông tư, 6 Thông tư liên tịch, 2 văn bản QPPL khác. Trong đó, văn bản do Bộ Thông tin và Truyền thông trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền gồm: 5 Luật; 16 Nghị định, 7 Quyết định Thủ tướng Chính phủ, 48 Thông tư, 3 Thông tư liên tịch.

Qua quá trình triển khai rà soát, Bộ Thông tin và Truyền thông chủ động đề xuất, kiến nghị sau: Xây dựng văn bản QPPL do Bộ ban hành hoặc chủ trì soạn thảo trình cấp có thẩm quyền ban hành: Luật Chính phủ số và các văn bản hướng dẫn; Luật Công nghiệp công nghệ số; Thông tư về quy hoạch băng tần cho 5G; Thông tư về quy chuẩn hướng dẫn kỹ thuật về Chính phủ số; Xây dựng một số chính sách, chiến lược về quản trị, phát triển dữ liệu; bảo đảm khả năng kết nối, chia sẻ cơ sở dữ liệu; Thiết lập khung danh tính số quốc gia; Chính sách cho Mã địa chỉ bưu chính - Vpostcode phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; Cơ chế, chính sách thúc đẩy cạnh tranh trong lĩnh vực viễn thông để phát triển hạ tầng số.

Các giải pháp thực hiện:

- Chính phủ giao các bộ, ngành có thẩm quyền kịp thời xây dựng kế hoạch cụ thể (có lộ trình chi tiết) để sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật đã được phát hiện có nội dung mâu thuẫn, bất cập.

- Xây dựng cơ chế linh hoạt, phù hợp với môi trường kinh doanh số, tạo không gian thuận lợi cho đổi mới sang tạo. Sớm ban hành khung thể chế thử nghiệm có kiểm soát để triển khai thí điểm sau đó nhân rộng đối với công nghệ, sản phẩm, dịch vụ, mô hình kinh doanh mới hình thành từ cách mạng lần thứ tư có tiềm năng gây rủi ro cao.

- Tăng cường truyền thông về những tác động của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và tính cấp thiết phải tiến hành việc chuyển đổi số rộng rãi trong tất cả các lĩnh vực của đời sống kinh tế-xã hội, bao gồm cả khu vực doanh nghiệp và khu vực công, bảo đảm sự đồng bộ giữa các lĩnh vực trong xã hội.

- Đầu tư thỏa đáng và đẩy nhanh công tác nghiên cứu xây dựng chính sách, pháp luật trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ tư để kịp thời tận dụng những cơ hội và ích lợi mà cuộc Cách mạng này mang lại đồng thời quản trị tốt những tác động tiêu cực của cuộc Cách mạng này. Dành nguồn nhân lực chất lượng cao để thực hiện nhiệm vụ đặc biệt quan trọng này.

- Tăng cường hợp tác quốc tế, nhất là với các quốc gia có kinh nghiệm tốt trong việc hoàn thiện thể chế pháp luật đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

- Tăng cường công tác tổ chức thi hành pháp luật đối với các văn bản còn phù hợp đồng thời đẩy nhanh tốc độ hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật để kịp thời xử lý những hạn chế, bất cập kể trên.

Vụ Pháp chế - Bộ TTTT