Chính sách, pháp luật

Dự thảo Thông tư Quy định về quản lý đài truyền thanh cấp xã ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông

24/07/2020 11:01 SA

Thời gian gần đây, lĩnh vực thông tin cơ sở có sự thay đổi lớn về mặt công nghệ, xuất hiện truyền thanh sử dụng phương thức truyền dẫn tín hiệu âm thanh trên hạ tầng viễn thông, Internet. Đây là một giải pháp công nghệ mới, hiện đại, có nhiều ưu điểm về mặt kỹ thuật, quản lý và vận hành so với truyền thanh có dây/truyền thanh FM như:Không cần có máy phát sóng và cột ănten; Không giới hạn khoảng cách truyền tín hiệu âm thanh; Khắc phục những lỗi thường xảy ra với hệ thống truyền thanh FM hay bị nhiễu; Quản lý, vận hành tập trung thông qua Website quản trị đơn giản, dễ sử dụng, tiết kiệm thời gian và nhân lực; có khả năng giám sát và vận hành thiết bị cụm thu phát truyền thanh từ xa; quản lý thiết bị đầu cuối qua ứng dụng trên bản đồ số, giúp phát hiện các thiết bị hư hỏng mà không cần người quản lý đến tận nơi kiểm tra; Ứng dụng công nghệ số trong sản xuất, lưu trữ và quản lý chương trình phát thanh; Đọc tự động, chuyển đổi bản tin giấy sang giọng nói...

Ngày 20/01/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 135/QĐ-TTg phê duyệt Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin, trong đó có nhiệm vụ xây dựng, hoàn thiện hệ thống truyền thanh cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông.

Chính vì những lý do đó mà Bộ Thông tin và Truyền thông đang triển khai xây dựng Thông tư quy định về quản lý đài truyền thanh cấp xã ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông nhằm triển khai thực hiện Quyết định số 135/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; đồng thời là cơ sở pháp lý quan trọng để các doanh nghiệp sản xuất thiết bị truyền thanh và địa phương đầu tư phát triển hệ thống truyền thanh cấp xã theo công nghệ mới.

Các nội dung chính của dự thảo Thông

Dự thảo Thông tư đang được kết cầu gồm 06 chương và 17 điều, gồm:

Chương I-Quy định chung, gồm 3 điều (từ Điều 1 đến Điều 3) quy định: Phạm vi điều chỉnh; Đối tượng áp dụng; Giải thích từ ngữ.

Chương II-Danh mục thiết bị cơ bản và yêu cầu kỹ thuật của đài truyền thanh cấp xã ứng dụng công nghệ thông tin-viễn thông, gồm 3 điều (từ Điều 4 đến Điều 6) quy định: Danh mục thiết bị cơ bản; Yêu cầu kỹ thuật; Kết nối kỹ thuật giữa truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin-viễn thông với truyền thanh có dây, truyền thanh FM.

Chương III-Kết nối, chia sẻ dữ liệu của đài truyền thanh cấp xã ứng dụng công nghệ thông tin-viễn thông, gồm 2 điều (từ Điều 7 đến Điều 8) quy định: Yêu cầu chung về kết nối, chia sẻ dữ liệu; Yêu cầu cụ thể về kết nối, chia sẻ dữ liệu.

Chương IV-An toàn thông tin đối với hệ thống thông tin phục vụ hoạt động của đài truyền thanh cấp xã ứng dụng công nghệ thông tin-viễn thông, gồm 4 điều (từ Điều 9 đến Điều 11) quy định: Đảm bảo an toàn hệ thống thông tin; Giám sát an toàn thông tin; Kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin; An toàn thông tin trong kết nối, chia sẻ dữ liệu.

Chương V-Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị quản lý đài truyền thanh cấp xã ứng dụng công nghệ thông tin-viễn thông, gồm 4 điều (từ Điều 13 đến Điều 16) quy định: Trách nhiệm của UBND xã, phường, thị trấn; Trách nhiệm của UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; Trách nhiệm của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Trách nhiệm của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Chương VI-Điều khoản thi hành, gồm 1 điều (Điều 17) quy định trách nhiệm thi hành.

Dự thảo Thông tư Quy định về quản lý đài truyền thanh cấp xã ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông đang được lấy ý kiến góp ý trên Cổng thông tin điện tử của Bộ và Cổng thông tin điện tử của Chính phủ.

Bộ Thông tin và Truyền thông trân trọng đề nghị quý Đơn vị góp ý đối với nội dung dự thảo Thông tư.

Vụ Pháp chế - Bộ TTTT